Valmanifest Ett Norrbotten för dig

Världen skakar och står inför stora utmaningar. Människor flyr från krig, hunger och terror. I många länder viner de nationalistiska och protektionistiska vindarna hårt. De vindarna är inte världens eller Sveriges framtid.

Vår framtid i världen, i Sverige och i Norrbottens består av mer öppenhet, solidaritet och medmänsklighet. Inte mindre. Tillsammans står vi för det världen behöver. Sverige är ett bra land som vilar på medmänsklighet, solidaritet och att vi bryr oss om varandra. I vårt samhälle finns också stora utmaningar, men dessa ska vi klara av tillsammans precis som vi tillsammans byggt upp vårt land, våra välfärdssystem och vår gemensamma värdegrund.

I Norrbotten har vi all anledning att vara stolta över vårt län. Mycket av Sveriges grunder bygger på de värden vår del av landet levererar. Skogen, malmen, energin, maten, sinnelaget och oss själva. Norrbotten finns inte bara här hemma i vårt län. Norrbotten finns överallt. I Sveriges ekonomi, i ljuset över matbordet, i våra mobiltelefoner, i materialet i våra bilar och på restaurangmenyerna.

Norrbotten är en viktig del av Europa och Sverige. Förutom våra resurser, vårt kunnande och vi själva kommer vår plats på världskartan bara bli mer och mer betydelsefull. Norrbotten är Europas dörr till Arktis.

Tillsammans ska vi jobba hårt för att alla människor ska ha ett levande, spännande och jämlikt liv. Att få leva sitt liv som den man är, vill vara och uppfattas, är en mänsklig rättighet som inte respekteras överallt, vare sig i världen eller i vårt eget land. Tillsammans ska vi bli stoltare och ännu bättre på att utveckla Norrbotten till en plats där alla som vill kan bo. Kulturens betydelse för ett samhälles utveckling måste synliggöras.

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och prioritera välfärden. Sverige är starkare när vi håller ihop. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Tillsammans bygger vi ett bättre Sverige och Norrbotten. För alla. Hälsofrämjande. Växande. Levande och spännande. Öppet, jämlikt och jämställt.

Framtidens län är ditt Norrbotten.

En sjukvård i världsklass

I vårt Norrbotten ska välfärden vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Vår sjukvård ska hålla absolut toppklass och bli lite bättre varje dag.

I Norrbotten har vi stora utmaningar för att vi ska bli friskare och må bättre. Vi socialdemokrater jobbar hela tiden för att alla i Norrbotten ska ha tillgång till behovsstyrd och högkvalitativ vård och omsorg när de behöver det.

Alla i hela länet ska ha tillgång till en bra och tillgänglig sjukvård. Vi fortsätter därför utvecklings- och förändringsarbetet och genomförandet av Närsjukvården. Vi arbetar ständigt med förbättringar vilket är avgörande för att vi långsiktigt ska klara såväl en jämlik vård, en stark ekonomi som vår kompetensförsörjning – så att vi har förmåga att ta tillvara nya medicinska metoder, behandlingar och läkemedel.

Vården ska omfatta hela livet. Lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill vi att det ska vara när du har blivit äldre. Inrättande av äldrehälsocentraler/mottagningar med geriatrisk kompetens och palliativ vård skapar trygghet och kontinuitet för en utsatt grupp patienter.

Ett huvudmål i arbetet med en god vård är att den ska ha en hög tillgänglighet. Ingen ska vid sjukdom behöva vänta på behandling eller lindring. Norrbottningarnas välfärd ska vara i världsklass. Välfärden bygger på fungerande samhällen. Det är självklart att vården ska vara offentligt finansierad och styras utifrån människors behov – inte utifrån efterfrågan eller vinstintressen.

Vårt stora län och våra avstånd ger oss särskilda utmaningar inom vården. God tillgänglighet genom livets alla skeden oavsett var man bor i länet förutsätter fortsatta satsningar på utveckling av e-hälsa.

Norrbotten ska fortsätta ligga i framkant med att erbjuda vård på distans och via teknik. Genom distansöverbryggande lösningar stärker vi vardagskontakten mellan vården och patienten och erbjuder norrbottningarna digitala lösningar som stärker tillgängligheten.

Vi behöver bli friskare och må bättre i Norrbotten. Ett långsiktigt och brett folkhälsoarbete är avgörande för hur vår välfärd och livsmiljö utvecklas. Folkhälsa och livskvalitet är svåra och komplexa frågor. För att ohälsan i vårt samhälle ska minska behöver vi insatser inom många politikområden. Inte bara inom sjukvård och omsorg. Ett ökat folkhälsofokus kommer att krävas i skolan, i arbetslivet och i aktiviteterna i föreningslivet för att möjliggöra för fler att få det goda livet.

Våra utmaningar är många, ofta är de väl kända men de är också utmaningar som samtidigt kräver både snabba och mycket långsiktiga insatser. Socioekonomiska skillnader ska inte styra hälsan genom livet. Insatser behövs inom länet för att minska ojämlikheten.

Arbetet med att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga är prioriterat. Det förebyggande arbetet förstärks genom satsningar på ungdomsmottagningarna och barn- och ungdomspsykiatrin ges förutsättningar att korta köerna. Samverkan, flexibilitet och anpassning till förändrade och nya behov är en nyckel för att möta dagens och morgondagens behov. Tidiga och riktade insatser till barn och ungdomar som ligger i riskzonen för att dras in i drogberoende är en viktig nyckel för att minska droganvändandet. Personer som arbetar inom vården behöver kunskap om den utsatthet som följer med att befinna sig i minoritetsposition för att säkerställa ett gott bemötande för till exempel HBTQ personer.

Möjlighet till livslångt lärande, förutsättningar och stöd för fortbildning, uppgiftsväxlingar och förändring av uppgifter för vårdens olika yrkesgrupper kommer att vara avgörande för att kunna erbjuda kvalitativ vård i hela länet. Satsningar på kompetensutveckling för vårdens alla yrkesgrupper och särskilda erbjudanden för läkare som stannar kvar inom primärvården minskar behovet av stafettläkare, ger ökad kontinuitet och skapar trygghet inte minst för äldre och kroniskt sjuka patienter

Möjligheternas län

I Norrbotten tar vi vara på alla möjligheter. Och vi har gott om plats för fler möjligheter, idéer, företag och bostäder.

I Norrbotten tar vi vara på alla möjligheter. På riktigt. Vi pratar inte bara om dem. Vi har en basnäring i absolut världsklass, vi gör affärer av våra unika förutsättningar, vår besöksnäring går starkt framåt och vi jobbar ständigt med att utveckla andra branscher. Några av världens största företag och varumärken har valt att ha verksamhet hos oss. Det är ingen slump.

 Vi socialdemokrater jobbar hela tiden för att skapa de bästa förutsättningarna för våra företag att utvecklas och växa. Vi vågar prova nya saker, vi tror på människans kraft och vi tror på att ett varierat näringsliv med många starka ben är viktigt för Norrbotten.

En offensiv och modern utbildnings- och arbetsmarknadspolitik rustar människor att kunna ta de nya jobb som växer fram på en snabbt föränderlig arbetsmarknad och är garanten för att regionens arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver. Luleå tekniska universitet är navet i länets utbildningsliv och en förutsättning för kompetensförsörjningen både nu och i framtiden.

Möjligheterna till livslångt lärande genom folkbildning, vuxenutbildning och högre utbildning ökar och ger fler möjlighet till utbildning och bildning. Fler Norrbottensspecifika utbildningar inrättas vid LTU för att säkerställa att vi har arbetskraft som kan möta behoven för ett växande Norrbotten.

Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande tas tillvara. Det handlar om ökade möjligheter att finansiera expansion, rekrytera nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader samt tillgång till fungerande ekonomiska trygghet. Det är avgörande för att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Norrbottens företag är en viktig del i arbetet för nya och bra jobb.

Norrbotten har på relativt kort tid gått från att vara ett län med stor utflyttning och tomma bostäder till ett län med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Planberedskapen och samhällsinvesteringarna i kommunerna har inte hängt med och för få bostadsaktörer är verksamma i länet för att klara de behov av bostäder som krävs. I kommunerna behöver vi utveckla samhällsplaneringen och öka antalet byggbara planer. Med tanke på den inflyttning som sker från andra delar av Sverige och världen behöver antalet hyresrätter öka.

Hållbarhet är en fråga i många dimensioner. För att hålla tillbaka segregationen och stärka det sociala kittet i våra kommuner måste hållbarhet och socialt ansvar stå i fokus när vi bygger. Vi tar också ansvar för framtida generationer genom att bygga klimatsmart. Ett växande Norrbotten ligger i framkant när det gäller klimatkloka lösningar inom allt från innovationer till hållbar turism.

Våra råvaror och förädlingen av dessa är en stor del av såväl Norrbottens som landets ekonomi. Industrin är fortsatt en motor. För att utvecklingen ska fortsätta i samma riktning är det viktigt att industrins samarbete med Luleå tekniska universitet fortsätter att utvecklas. Det är bra att näringslivet och staten tillsammans formar program som säkrar industrins fortsatta konkurrenskraft. Samverkan mellan näringsliv, politik, akademi och de fackliga organisationerna genom exempelvis samverkansprogram och regionala innovationsråd är en nyckel för att klara den globala konkurrensen. Med en politik som också uppmuntrar till utveckling av gruvnäringen kan vi säkra jobb och välfärd till Norrbottens olika delar. Den världsledande testverksamheten som finns inom såväl rymdindustri som bilindustrin och försvaret kan fortsätta växa. För det behöver branschens förutsättningar stärkas, bland annat genom den infrastruktur som krävs.

Datacenter har de senaste åren varit den del av informations- och kommunikationsteknologibranschen som fått störst uppmärksamhet och som visat på att samverkan och fokuserade satsningar kan göra det till synes omöjliga möjligt. Att Facebook skulle etablera sitt första datacenter utanför USA i Norrbotten trodde få var möjligt. Men Norrbotten gjorde det möjligt.

Trä- och pappersvaruindustrin kommer att behöva fortsätta sin utveckling till en allt mer miljövänlig produktion av varor där hållbarhetstänk blir en konkurrensfaktor. Norrbotten behöver fortsätta utveckla de gröna näringarna. Inom skogsbruket nyttjar man mer och mer den stora mängd spill som kommer från både skogsskötseln och processandet av råvarorna efter avverkning. Det är viktigt att fortsätta utveckla biobränsleproduktionen för att exempelvis flis, sly och spån ska kunna användas för att producera både biogasbränsle till fordon och fjärrvärme. I Norrbotten måste vi också ha ett livskraftigt jordbruk för att öka vår grad av självförsörjning.

För att få ett växande Norrbotten, där hela länet växer, är besöksnäringen en av nycklarna och har utvecklats till en viktig basnäring med fungerande infrastruktur. Den består till stor del av många små företag och främjar verksamhet inom bland annat restaurang, aktiviteter, handel, transport och hotell. Den är långsiktigt hållbar och kan garantera en hög sysselsättning. Arbetstillfällena stannar på platsen och är därmed en viktig näring för glesbygdens utveckling och de mindre kommunerna.

I Norrbotten hjälps vi åt

I Norrbotten behöver vi varandra. Vi är ett levande Norrbotten när vi hjälps åt. Staden och landsbygden. Kommunerna. Människorna och kulturen.

I ett bra Norrbotten lever hela länet, vi samarbetar runt våra gemensamma utmaningar, vi samverkar och lyfter varandra och vi ser hur viktig kulturen är för vårt samhälle.

 Vi socialdemokrater jobbar för att hela Norrbotten ska leva. Vi jobbar på alla nivåer för att landsbygd och stad samspelar och stärker varandra. För att lösa alla medborgares behov jobbar vi för samarbeten som gör att vi nyttjar våra resurser smart och innovativt. Då lever Norrbotten.

Hela Norrbotten ska självklart leva. För det behövs både en aktiv statlig regionalpolitik, men också en hållbar inomregional politik. Utan regionalpolitik blir det otroligt tufft för små kommuner att bedriva välfärd. Vi behöver tillämpa decentralisering och utlokalisering av myndigheter och organisationer även inom länet och inom kommunerna. Både den svenska regionalpolitiken och vi själva behöver bli mycket bättre.

När hela Norrbotten lever mår vi bra. Den viktigaste resursen är vi norrbottningar själva. Alla människor som bor, lever i och utvecklar vår landsdel. Alla som genom alla tider har befolkat Norrbotten, det är vi som gör vårt län attraktivt, allt det vi gör och allt det vi skapar.

Kulturens plats i våra samhällen behöver bli självklar och kulturupplevelser tillgängliga över hela länet. Tillgången på kultur- och fritidsupplevelser är allt viktigare för människor när de väljer var de ska bo. Våra naturresurser är en stor tillgång för en bra livskvalitet, och möjligheten till en aktiv fritid i bra miljöer är en förutsättning för ett bra liv. Mötesplatser och verktyg för att skapa en bra integration är lika viktiga, som den mötesplats som ofta skapas inom idrotten. I ett bra samhälle för alla är kulturen och fritidsmöjligheterna jästen i degen och inte grädden på moset.

När vi samarbetar mellan kommunerna blir vi starkare. Vi kan lättare skapa kvalificerade jobb, heltidstjänster och nyttja lokaler och resurser gemensamt. Många tjänster kan delas mellan flera kommuner, exempelvis löneadministration, alkoholhandläggning och konsumentrådgivning. När vi är innovativa och jobbar tillsammans kan vi bevara dessa viktiga arbetstillfällen istället för att kanske tvingas ta bort dem.

Om hela Norrbotten ska leva krävs en närvaro av den offentliga sektorn, likväl som den kommersiella och den civila. Med fler smarta servicepunkter i glesbygd ökar människors tilltro till det gemensamma och förutsättningarna för god service ökar även utanför centralorterna. Post, transporter, kollektivtrafik och infrastruktur ska fungera.

Med våra långa avstånd behöver vi vara kreativa när det gäller att samordna smarta lösningar för både varor, personer och tjänster. Gör vi det sparar vi samtidigt miljö, tid, pengar och minimerar trafikrisker. Den digitala infrastrukturen är stark och fungerande bredband är en självklarhet i hela länet.

När Norrbotten har ett starkt arktiskt och internationellt samarbete drar vi nytta av att Norrbotten som porten till Arktis kommer att vara en allt mer avgörande plats i världen.

Ett bra Norrbotten är där vi känner oss trygga. Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och måste bekämpas med alla medel. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb och möjlighet att flytta hemifrån. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang.

Städerna behöver landsbygden och landsbygden behöver städerna. Landsbygden är inte tärande och städerna är viktiga för hela länet. Det här ställer givetvis större krav på att de större kommunerna agerar som motorer, men också ser värdet av att de mindre kommunerna frodas.

Samtidigt som vi ger stärkta förutsättningar till landsbygden och de mindre kommunerna behöver Luleå som vår största stad förutsättningar att växa ännu mer. Luleå är en motor för hela Norrbottens tillväxt. Det står inte i kontrast till övriga länet, snarare utgör det en symbios.

När Norrbotten tar större plats i nationella sammanhang och lyfter fram våra perspektiv gör det skillnad. Att norrbottningar finns representerade i bolagsstyrelser, på myndigheter, departement och inom kultur- och fritidssektorn är viktigt för Norrbotten och för Sverige.

Den bästa platsen att leva på

Norrbotten ska vara till för alla att leva sitt liv på det sätt de själva vill.

 I Norrbotten finns det plats för alla att leva som dem de är. När vi gör plats för alla i våra samhällen och hjärtan skapar vi också solidaritet och grunden för våra medmänniskors kreativitet och framtidsvilja.

 Vi socialdemokrater jobbar hela tiden för att alla människor har en plats var de än vill bo och leva, hur och på vilket sätt de själv vill.

I ett öppet och jämlikt Norrbotten finns det plats för alla att leva som dem de är – oavsett etnicitet, kön, könsuttryck, könsidentitet, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning eller religion. Det är en mänsklig rättighet som inte respekteras överallt, vare sig i världen eller i vårt eget land. Fortfarande väljer människor att flytta från sina hemorter för att de inte blir accepterade som homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera.

Sverige är i ett större perspektiv ett rikt land, ändå lever nästan en kvarts miljon barn i relativ fattigdom. Ungefär tre barn i varje klass lever i ekonomiskt utsatta familjer – ensamföräldrar och familjer med utländsk bakgrund är högst representerade. Skolan är den enskilt viktigaste pusselbiten för att utjämna socioekonomiska skillnader. När skolorna förmår att utjämna de olika förutsättningarna och kultur- och fritidssektorn arbetar medvetet för inkluderande bygger vi ett starkt Norrbotten.

När kvinnor och män har samma makt och inflytande att forma Norrbottens utveckling genom beslutsfattande positioner inom offentlig och privat sektor, i politiken, i myndigheters styrelser och inom civilsamhället tar vi tillvara på den samlade kompetensen länet besitter på bästa sätt. När offentlig sektor har heltid som norm och kvinnor och män har samma förutsättningar att förverkliga sig själva blir Norrbotten ett bättre län att leva i, för alla.

När vi får fler människor att flytta till Norrbotten sprids arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i vårt land. En framgångsrik jobbpolitik spelar en central roll för att bryta segregationen. När vi blir bättre på att snabbare etablera nyanlända och invandrare på arbetsmarknaden, inte minst genom de verktyg som finns i form av extratjänster, instegsjobb och språkpraktiker skapas vinster för såväl samhälle som den enskilde.

facebook Twitter Email