Uttalanden distriktsårskongress

Vid Socialdemokraternas distriktsårskongress den 9-10 april på Piteå Havsbad, antog kongressen tre uttalanden.

Den gröna omställningen

Klimathotet är vår tids mest akuta problem, och för framtida generationers skull måste vi ställa om – och framtiden finns i Norrbotten! Vi har den gröna elen, vi har råvarorna, vi har drivet och kompetensen och nu pågår ett enormt industriellt omställningsarbete och arbete sker med stora etableringar. I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina är arbetet med den gröna omställningen ännu viktigare för att göra oss och hela EU oberoende av rysk olja, gas och kol.

Det här ställer dock höga krav på såväl näringsliv, politik, myndigheter och samhället i stort. Nu när omställningens takt ökar måste samhället möta upp gentemot de utmaningar som medföljer. Den förväntade samhällsomvandling och den beräknade inflyttning till vårt län gör att vi måste underlätta bostadsbyggande i samtliga kommuner. Vi måste ha en infrastruktur som håller måttet. Vi måste därtill stärka den allmänna välfärden.

För att vi ska klara detta behövs ett större statligt engagemang inom många områden. Det behövs ett statligt investeringsstöd för byggandet av klimatsmarta lägenheter, ett reformerat strandskydd och förstärkt stöd för bostadsbyggande på landsbygd. Tillståndsprocesser behöver effektiviseras och staten måste möta de stora behov vi har av ny infrastruktur i form av både vägar och järnvägar – samt elnät, mobiltäckning och bredband. Allt detta för att folk ska kunna leva och arbeta i hela Norrbotten. Och staten måste arbeta ännu mer aktivt för att stärka kompetensförsörjningen till norra Sverige.

Socialdemokraterna i Norrbotten kommer att arbeta på samtliga politiska nivåer för detta. Vi ska leda den gröna omställningen och skapa framtidens jobb – här i Norrbotten. Vårt samhälle måste klara av att möta de utmaningar som en ökande befolkning innebär. Och den gröna industriomställningen är inte bara en lokal eller regional fråga i Norrbotten – den är en nationell fråga. Om industriomställningen lyckas i Norrbotten så kommer det att lyfta hela Sverige och då blir det vi som land som leder den gröna industrirevolutionen.

 

Hälso -sjukvård

För att det ska gå att bo och leva i hela Norrbotten krävs det att vi har en stark demokratiskt styrd välfärd. När den offentliga välfärden säljs ut och privata alternativ förväntas ersätta den blir effekten alltid ökad ojämlikhet, och i ett län som Norrbotten – med de långa avstånd vi har – är det av särskild vikt att välfärden styrs demokratiskt och inte av vinstintressen.

Vi Socialdemokrater i Norrbotten ser behov av en omstart och vill ta ett helhetsgrepp om hälso- och sjukvården, för att se till att norrbottningarna får en bra, jämlik och tillgänglig vård. För detta krävs både satsningar för att stärka primärvården, på att utveckla våra fem sjukhus, och på att stärka folktandvården. De digitala alternativen behöver också utvecklas ytterligare, så att ingen ska behöva resa långt som inte måste göra det – och samtidigt ge utrymme för den som behöver en fysisk träff med vården.

För att stärka hela välfärden finns behov av många satsningar, den största utmaning kommer vara kompetensförsörjningen. Allt börjar med personalen. Region Norrbotten måste vara en attraktiv arbetsgivare för vår befintliga personal och för att de också ska få fler kollegor. Detta har det nuvarande styret i regionen misslyckats med, och följden har blivit att personal riskerar att förloras – vilket gör att vår demokratiskt styrda välfärd utarmas. Det kan vi Socialdemokrater aldrig acceptera.

 

Ukraina

Socialdemokraterna i Norrbotten fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina. Det är en olaglig, oprovocerad och oförsvarlig invasion som enbart skapar mänskligt lidande. Ryssland måste genast dra tillbaka alla sina styrkor från hela Ukraina och respektera Ukrainas självständighet och suveränitet. Sanktionerna mot Ryssland måste fortsätta och öka i tryck och i det måste Sverige vara pådrivande.Vi ser också med stor oro på de effekter kriget får, framför allt för den ukrainska befolkningen. Norrbotten och Sverige tar redan nu emot flyktingar från Ukraina, och behöver se till att de får bästa möjliga förutsättningar i vårt land och vårt län redan från start. Samtidigt måste hela Europa dela på ansvaret för flyktingmottagande, precis som alla europeiska länder måste hjälpas åt att sätta press på Putins Ryssland att avbryta invasionen

Det är också viktigt att vara uppmärksam på risken för den människohandel och prostitution som följer i kriget och flyktens spår.  I Sverige accepterar vi inte handel med människors kroppar, därför måste hela samhället med kraft agera för att stoppa de kriminella aktörer som tvingar kvinnor och barn från Ukraina i prostitution.

Samtidigt för att skydda Sverige måste vi fortsätta att öka vår egen militära förmåga och stärka vår krisberedskap och det civila försvaret i Norrbotten. Vi i Norrbotten är redo att ta vårt ansvar och vårt län har goda möjligheter till befolkningsökning och ökat bostadsbyggande till följd av investeringar i grön industri. Vår goda tillgänglighet till skyddsrum i länet behöver upprätthållas vid nybyggnation särskilt mot bakgrund av länets militärstrategiska betydelse, men skyddsrum är bara en del i skyddet av civilbefolkningen. Det behövs en stärkt räddningstjänst och en modern hemskyddsorganisation som kan iordningsställa skyddsrum och hjälpa till vid utrymning, särskilt av de som saknar egen möjlighet till detta. Samtidigt behöver våra sjukhus driftsäkras samtidigt som lagerhållningen av förbrukningsmaterial stärks. IT-säkerheten i samhällsviktiga verksamheter ska förbättras och elförsörjningen garanteras.

Vi socialdemokrater i Norrbotten anser att staten, regionerna och det offentliga har ett stort ansvar för samhällets beredskap för kris och krig. Grundläggande samhällsfunktioner och vår gemensamma välfärd behöver vara motståndskraftiga vid allvarliga kriser. Barn, äldre och funktionshindrade ska särskilt värnas. Ideella organisationer som utbildar och på andra sätt stödjer individens beredskap och värnar utsatta bör fortsatt främjas. Att stötta Ukraina och stärka Sverige är i detta läget två viktiga prioriteringar för oss Socialdemokrater.

 

facebook Twitter Email