Satsningar som håller ihop landet

Efter fyra månader av intensiva förhandlingar har Sverige till slut fått en socialdemokratiskt ledd regering. Vi har samlat oss, över blockgränserna, för att värna demokratin och utveckla landet. Det är historiskt.

Välfärd, jobb och klimat är tydliga prioriteringar i regeringens politik. Jobben ska bli fler, pensionärerna ska få bättre ekonomi och klimatutsläppen minskas. Välfärden ska bli bättre och integrationen effektivare. Tryggheten ska öka och brottsligheten bekämpas. Nu fortsätter vi arbetet för ett starkt samhälle och en hållbar utveckling.

För Norrbottens del finns en rad viktiga punkter med i överenskommelsen som vi vill understryka och som kommer att vara viktiga för fortsatt utveckling av vår del av landet.

  • Det ska ske en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.
  • Den digitala infrastrukturen ska byggas ut i hela landet och målet är att 95 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.
  • Det ska vara möjligt att bo och leva på landsbygden. Fler servicekontor ska byggas ut i hela landet och det ska vara enklare att få bygga strandnära. Bättre förutsättningar skapas för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.
  • Ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag införs.
  • Vägunderhållet med särskilt fokus på bärighet och tjälsäkring förstärks.
  • Tillgången till högre utbildning i hela landet ökas och möjligheterna till distansutbildning stärks.
  • Den privata äganderätten till skogen värnas och stärks. Rättssäkerheten ska stärkas för markägare och företag. Det säkerställs att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkning i ägande- och brukanderätten.
  • Investeringsstödet för bostäder görs om och riktas om mot hyresrätter i hela landet.
  • Medias oberoende värnas och förutsättningarna för oberoende granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv över hela landet stärks.

Nu fortsätter vi arbetet för ett Sverige som håller ihop och möter med handlingskraft de utmaningar Sverige står inför genom reformer som är hållbara och stabila över tid.

Ida Karkiainen, Fredrik Lundh Sammeli, Emilia Töyrä och Linus Sköld, Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Norrbotten

facebook Twitter Email