S-ledamöterna föreslår förändringar i strandskyddet

Länets socialdemokratiska riksdagsledamöter föreslår i en gemensam motion till riksdagen en ändring av strandskyddsreglerna så att de möjliggör för byggande i strandnära områden i glesbygd.

Under 2009 och 2010 ändrades strandskyddsreglerna för att bland annat göra det lättare att bygga strandnära i glesbygdsområden. När den nya lagen trädde i kraft 1juli 2009 var förhoppningarna stora. Den nya lagen skulle ge mer utrymme för regionalt- och lokalt anpassade bedömningar. I de delar av Sverige där det finns gott om stränder och lågt bebyggelsetryck skulle det bli lättare att bygga.

– Det har blivit tydligt att de nya reglerna inte fyllt sitt syfte och tvärtemot vad som var intentionen med lagstiftningen upplever kommuner i glesbygd att det har blivit ännu svårare att få bygga i attraktiva strandlägen efter att de nya reglerna börjat gälla, så kan vi inte ha det, säger Ida Karkiainen, socialdemokratisk riksdagsledamot.

Regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att utreda strandskyddsreglerna. Uppdraget redovisades den 28 augusti 2017 och innehåller förslag på bland annat större LIS-områden och breddade dispensregler.

– I stort sett samtliga landsbygdskommuner vittnar om att strandskyddet hämmar utvecklingen. Norrbottens förutsättningar ser helt annorlunda ut än till exempel i storstadsområdena, vi behöver få ett strandskydd på plats som skyddar våra stränder från överexploatering samtidigt som det inte hämmar utvecklingen på landsbygden, säger Fredrik Lundh Sammeli också han socialdemokratisk riksdagsledamot.

För mer information:

Ida Karkiainen, riksdagsledamot
072-541 52 76

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot
För kontakt: Camilla Friberg
076-762 23 22

facebook Twitter Email