Nu stärker vi transportsektorn ytterligare

Regeringen har lämnat förslag som innebär att polisen och tullen ska kunna klampa fordon i upp till 36 timmar om exempelvis cabotagereglerna överträtts.

– Förslaget är ett steg på vägen för att stärka transportsektorn genom att myndigheternas möjligheter att komma åt aktörer som bryter mot lagen förbättras, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot med placering i trafikutskottet.

Sedan 2015 gäller lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Polismyndigheten och Tullverket kan enligt lagen omhänderta egendom relaterade till ett fordon eller en transport eller klampa själva fordonet vid olika typer av överträdelser av yrkestrafiklagstiftningen, som till exempel vid överträdelse av cabotagereglerna.

I den promemoria näringsdepartementet nu har remitterat föreslås tiden förlängas med 50 % så att åtgärderna ska kunna bestå i upp till 36 timmar.

Promemorian innehåller också förslag om att tulltjänstemän ska kunna besluta om förskott för sanktionsavgift för överträdelse av cabotagereglerna. Detta är ytterligare ett sätt att effektivisera kontrollerna och öka möjligheten att komma åt fusk.

– Vi har sett att ett problem med dagens lagstiftning då den tid under vilken åtgärderna maximalt får användas har varit alltför begränsad därför ser jag positivt på att förslaget nu svarar upp mot de faktiska behov som finns, fortsätter Leif Pettersson.

– Vad vi kan bedöma idag är det här så långt vi kan gå när det gäller klampning för att inte strida mot EUs lagstiftning. Det bästa vore naturligtvis om vi inte behövde klampa en enda lastbil och där har också lastägarna ett ansvar att se till att deras transporter sker inom lagens ramar, avslutar Leif Pettersson.

För mer information:

Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email