Krafttag för ökad studiero och trygghet i skolan

Studiero och trygghet i skolan är grunden för att alla barn ska lyckas och nå framgång. Socialdemokraterna tar nu det första steget för en nationell plan för ökad studiero och trygghet så att skolans personal lättare kan ingripa och agera för ordning och reda i klassrummet.

– Skolan ska ha höga förväntningar på alla elever men mer behöver göras för att alla elever ska vara trygga i skolan och lära sig mer, Därför tar den S-ledda regeringen nu ta fram en nationell plan för studiero och trygghet, säger Linus Sköld, riksdagsledamot med placering i utbildningsutskottet.

Den nationella planen var en del av Socialdemokraternas vallöften inför valet 2018 Planen ska ha en bred ansats och omfatta flera områden. På så vis sätts riktningen för ett långsiktigt arbete med trygghet och studiero.

– Vi behöver ett regelverk som stöttar skolans personal och bidrar till att de kan agera så att varje elev får en skolgång fri från hot, trakasserier och mobbing. Ingen lärare ska vara rädd för att göra sitt jobb eller ingripa när situationen kräver det, säger Linus Sköld.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har nu gett en utredare i uppdrag att ta fram en bred plan på plan för trygghet och studiero, som både stärker det förebyggande arbetet i skolorna och förbättrar regelverket, till exempel så att:

  • Ett mobilförbud på lektionerna införs med rätt för rektor eller lärare att bestäm­ma att mobiltelefoner kan användas vid olika tillfällen för bestämda syften.
  • Det blir lättare att stänga av eller omplacera elever som hotat eller utsatt andra för våld.
  • Skolorna bättre kan förebygga att elever inte utsätts för hot, våld och sexuella trakasserier
  • Se över behovet av kompetensutveckling för lärare och annan skolpersonal.
  • Skolans möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar ökar.
  • Elever och vårdnadshavare i högre utsträckning tar del av skolans ordningsregler.

För mer information:

Linus Sköld, riksdagsledamot
072-467 62 10

facebook Twitter Email