Förslag för att stärka rättigheterna för barn i skyddat boende

Fredrik Lundh Sammeli har under det senaste året varit särskild utredare åt regeringen för ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. I veckan överlämnade han vid en pressträff på Rosenbad sitt betänkande ”Ett fönster av möjligheter” till statsrådet Åsa Regnér.

– Sammanfattningsvis menar vi att barn som bevittnat eller utsatts för våld behöver mycket bättre stöd än vad de får idag. Varje år vistas ungefär tre tusen barn på skyddat boende, som medföljande till en vårdnadshavare som utsatts för våld, hot och övergrepp. Det finns en mycket stor överlappning mellan att som barn bevittna våld i nära relationer och att själv utsättas för det, säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och särskild utredare.

Forskningen visar att våldet får allvarliga konsekvenser såväl på kort som på lång sikt för barns psykiska och fysiska hälsa samt för deras fortsatta utveckling. Skolprestationerna påverkas negativt och självskadebeteende och kriminalitet är vanligare än för barn som inte har denna erfarenhet. De löper även ökad risk att som vuxna både utsättas eller utsätta andra för våld.

– Utredningen har sett att det behövs en rad åtgärder för att barns rättigheter ska tillgodoses. Till exempel saknas enhetliga krav för skyddat boende, bristande samverkan leder ofta till att barnet blir utan skolgång och det saknas rutiner för att säkerställa barnets behov av vård, fortsätter Fredrik Lundh Sammeli.

– En annan brist är att barn- och ungdomspsykiatrin är en frånvarande aktör trots att tidigare studier har pekat på att var fjärde barn i skyddat boende uppfyller samtliga kriterier för posttraumatiskt stressyndrom, avslutar Fredrik Lundh Sammeli.

Utredningens förslag i korthet

Tydligare definition och reglering av skyddat boende

Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn får tas emot i ett sådant boende endast tillsammans med en vuxen vårdnadshavare.

Skyddat boende blir en ny placeringsform

Kommunens socialnämnd ska fatta beslut även vad gäller de barn som följer med en vårdnads­havare till skyddat boende.

Socialnämnden ska verka för att barnet får god vård, lämplig utbildning och den hälso- och sjukvård som barnet behöver. Socialnämnden ska noga följa vården av de barn som vistas i ett skyddat boende, bland annat genom regelbundna personliga besök i boendet och enskilda samtal med barnet. Barn som placeras i skyddat boende ska följas av en särskilt utsedd socialsekreterare.

Kvalitetskrav i skyddat boende

Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skydds­anordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Boendet ska ha tillgång till personal dygnet runt som, utan dröjsmål, kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.

Boendet ska bemannas med personal som har kunskap om barns behov och rättigheter samt med medarbetare med specifikt ansvar för barn. Kontroll i belastnings- eller misstankeregistret ska göras inför anställningar med mera för skyddade boenden som tar emot barn.

Skyddade boenden ska vara tillståndspliktiga

En enskild verksamhet som driver skyddat boende ska ansöka om tillstånd hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att få bedriva verksamheten. Kommuner som driver skyddat boende ska anmäla sådan verksamhet till IVO.

Dessutom lägger utredningen också förslag som syftar till förbättrad tillgång till hälso- och sjukvård för barn i skyddat boende, samt hur barnets rätt till skolgång ska säkerställas.

 

 

facebook Twitter Email