Alla norrbottningar har rätt till en god tandhälsa

Den styrande majoriteten i Region Norrbotten vill nedmontera Folktandvården till fömån . Alla norrbottningar har rätt till en god tandhälsa oavsett var i länet man bor, skriver Anders Öberg regionråd i opposition (S).

Det vi nu ser är en smygavveckling av Folktandvården i Norrbotten, som genomförs av regionledningen med Sjukvårdspartiet i spetsen. Deras lösning verkar vara att lita blint att marknaden ska tillgodose behoven. Det vet vi att den inte gör. Det resulterar i en lösning som inte är hållbar eller ekonomiskt försvarbar, för varken för patienterna eller för samhället, som i slutändan kommer att få stå för de ökade utgifterna.

För oss socialdemokrater är en jämlik tandhälsa oerhört viktig. Därför vill vi ha minst en folktandvårdsklinik i Norrbottens samtliga 14 kommuner, som ska ha tillgång till såväl tandläkare som tandhygienister och tandsköterskor.  En fast klinik möjliggör även för specialisttandvården att kunna ta emot patienter runt om i Norrbotten på klinikerna, och även vara ett stöd för tandläkarna runt om i länet. Det blir ett lärande och en utveckling som ger tillgång till kompetensutveckling. Vi har även i nationella sammanhang lyft förslaget om att utreda en regionaliserad tandläkarutbildning, likt den vi har för läkare idag på Sunderby Sjukhus. Detta skulle kunna innebära en möjlighet för nya tandläkare att etablera sig i länet redan under utbildningstiden. Det finns även fler fördelar. Vi skulle kunna få fler seniora tandläkare som för spännande tjänster och fortsätta kunna bidra till kvalité och tillgång till tandläkare i Norrbotten.

Att helt avveckla folktandvården i kommuner innebär att människor blir hänvisade att söka sig till andra kommuner för att få behandling. Det riskerar att få ödesdigra konsekvenser för den generella tandhälsan i länet.  Vi vet att tandhälsan är oerhört viktig ur en mängd olika aspekter. En dålig tandhälsa riskerar att leda till andra typer av följdsjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar. Vi vet också att tandhälsa är en klassfråga med tydlig koppling till socioekonomiska förhållanden. Därför behöver Norrbotten inte fler Moderata marknadsexperiment med avveckling av befintliga tandvårdskliniker, till förmån för marknadslösningar med begränsad förmåga att lösa problem.

Under våren 2021 kommer ett förslag till en nationell tandvårdsreform som kan komma att se till att tänderna ska ses som en del av övriga kroppen. Denna reform är en fortsättning på den väg som inleddes av den S-ledda regeringen, där åldersgränsen för tri tandvård höjts till 23 år och en generell höjning av tandvårdsstödet, med en särskild satsning på äldre.

Att avveckla folktandvården är helt fel väg att gå. Alla norrbottningar har rätt till en god tandhälsa oavsett var i länet man bor. Det är viktigare än att genomdriva huvudlösa marknadsexperiment!

 

-Anders Öberg, regionråd i opposition (S)

facebook Twitter Email