Insatser för länets framtid

Norrbotten ska vara attraktivt att bo, verka och leva i. Här ska alla erbjudas möjligheter till bra och hälsofrämjande livsval genom strategiska och långsiktiga satsningar på en jämställd tillväxt och bra utbildning.

Det är vår politiska vision och det mål vi bär med oss i alla våra beslut, för en hållbar framtid.

I ett brett och väl förankrat samarbete tar därför regionen och länets alla kommuner fram en rad gemensamma strategier och projekt för en hållbar utveckling i och för Norrbotten. Vi påbörjar nu arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin med Norrbottens kommuner, civilsamhället och fler andra aktörer i en mycket öppen och transparent process och tillsammans med Norrbottens kommuner har vi antagit arktisk plattform.

Vid veckans regionfullmäktige fastställer vi budgeten för det kommande året. Här fortsätter vi – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna – att prioritera allt det som bidrar till en bättre vardag för norrbottningarna. Och det gäller inte bara inom vården. Möjligheten till arbete, utbildning och ett tillgängligt kulturliv hör också hemma i ett levande och växande län.

I budgeten för 2018 prioriteras därför sammanfattningsvis fortsatta satsningar på en jämställd regional tillväxt och en regional innovationsstrategi. Vi måste också hitta nya finansieringsmöjligheter för infrastruktursatsningar för att utveckla länets arbets- och studiependling. Ökar tillgängligheten så ökar också möjligheterna.

Vi vill kraftsamla ytterligare för att möta en rad av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Bland annat så ska tillgänglighet prioriteras, och även vården av de äldre och multisjuka, genom att stärka den öppna vården. Statistiken säger att vi de kommande åren blir färre som ska ta hand om fler. Därför kommer en stor pusselbit handla om våra medarbetare inom vården och deras kompetensförsörjning. Här prioriterar vi breda insatser med både förändring av arbetssätt, satsningar på ny teknik och nya utbildningsmöjligheter för alla anställda. Vi fortsätter även att prioritera samarbetet med länets kommuner både vad gäller folkhälsoarbetet och insatserna för att motverka psykisk ohälsa bland länets barn och unga.

Efter år av stora och ibland smärtsamma förändringar i de ekonomiska förutsättningarna har vi nu äntligen lyckats landa i en stabilare fas. Vi har nått en ekonomi i balans och kan till och med se ett överskott. Detta ger oss möjligheten att fortsatt ta ett helhetsgrepp och stärka utvecklingsmöjligheter för vård och goda livsförutsättningar i Norrbotten.

För oss handlar politik om att ta ansvar för helheten. Just därför innebär vårt förslag till budget 2018 ett steg mot framtiden. En framtid där man vill stanna, verka och växa i Norrbotten.

Maria Stenberg, regionråd (S)
Anders Öberg, regionråd (S)
Glenn Berggård, regionråd (V)
Agneta Granström, regionråd (MP)

facebook Twitter Email