Det är nu vi ska satsa på innovativa lösningar

Under många år har vi alla sett en allt besvärligare situation i sjukvården under somrarna med brist på vårdplatser och lång väntetid på akuten. Rapporteringen från sjukvården i media och personal som vittnar om en ohållbar arbetssituation och patienter som är kritiska att de får vänta och inte tycker de får den vård de förväntat sig är berättelser vi hör.

Vi är inte pessimister men realister – det kommer att bli ännu tuffare då vi vet att under de kommande åren uppnår många av de som finns i sjukvården rätten att ta ut sin pension. Många fortsätta att jobba, men på sina egna villkor och tar pass och bidrar på så sätt med många års erfarenhet som vi behöver ta till vara.

Men det är med stor oro vi nu väntar på vilka områden som Norrbottens sjukvårdsparti och regionledningen kommer att lägga sin våta filt över. Inget är fredat och allt ska omprövas har vi förstått.

Det finns utifrån situationen vi nu ser områden som istället behöver prioriteras och det är arbetet som påbörjades under vår ledning med formandet av vägen till framtidens hälsa och vård 2035 som vi bara ser början på.

Det är utvecklingsavdelningens arbete med att titta på processer, flöden, hitta nya logistiska lösningar där vi använder personal, kompetens och resurser och införandet av standardiserade vårdförlopp så att var och en får använda sin bästa kompetens.

Vi vill ser fler satsningar där vi använder verksamhets- och processutvecklare direkt i verksamheten tillsammans med personal, för att ser hur vi kan hitta lösningar som gör att fler vårdplatser kan vara tillgängliga så att flödet på akuten eller hälsocentralen kan utvecklas. Vi vill också införa äldremottagningar för att möta äldres behov av vård.

Vårdens utveckling kommer inte räcka utan verkliga satsningar måste ske för att öka kunskapen och insikten av det breda folkhälsoarbetet som berör oss alla norrbottningar. Förverkligandet av folkhälsostrategin kommer att vara avgörande om vi ska klara situationen.

Vårt förslag till prioriteringar är följande:

1) Vårdens fokus på processerna och tid för förankring av lösningarna

2) Att medarbetare och kompetenser engageras

3) Resurser till folkhälsoarbetet

4) Tillvara ta medarbetare som närmar sig pension för att jobba med handledning till nyexaminerade sjuksköterskor och undersköterskor.

5) Prioritera utvecklingsverksamheten och innovationsarbetet

Det kommer vara avgörande för framtiden hur vi nu prioriterar våra gemensamma ekonomiska resurser för ett Norrbotten som använder det demografiska försprånget vi har.

Anders Öberg, Elisabeth Lindberg, Johannes Sundelin, Helena Öhlund, Bengt Westman, Ia Uvberg, Daniel Persson, samtliga ledamöter i regionfullmäktige (S)

facebook Twitter Email