Välkommet besked från Indelningskommittén

Indelningskommitténs delbetänkande som presenterades den 30 juni välkomnas av Socialdemokraterna i Norrbotten.

– Vi behöver bli starkare lokalt för att den regionala utvecklingen ska bli jämnare ? och det gäller självfallet över hela landet. Förutom att det handlar om en ren demokratifråga är Sveriges karta sedan länge under förändring. Jag ser definitivt en styrka i att vi får några få men mycket tydliga regioner, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

För att skapa en jämnare regional utvecklingskraft krävs att vi i hela landet blir starkare. I dag står de tre storstadslänen ensamma för mer än halva landets befolkning och har mellan 26 och 49 kommuner knutna till sig.

– Övriga regioner och län, som Norrbotten, har mellan 0,5 och 3,5 procent av befolkningen och 1 till 16 kommuner vardera. Det skapar självfallet klyftor och orättvisor. Ett större skatteunderlag och ett högre invånarantal ger en starkare röst och det ger i sin tur makt, inflytande och nya möjligheter till självständiga prioriteringar och gemensamma satsningar, säger Fredrik Lundh Sammeli vidare.

Regionfrågan handlar givetvis även om hälso- och sjukvård och inom det området finns redan i dag ett starkt samarbete att stå på och vidareutveckla. En större region får sammantaget fler och större resurser.

– Vi behöver vara fler och starkare för att exempelvis möta behoven hos en allt äldre befolkning, den snabba medicinska utvecklingen och kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Syftet med större regioner är ju att skapa organisationer som är bättre rustade att klara framtidens utmaningar och investeringsbehov, säger Maria Stenberg, socialdemokratiskt landstingsråd i Norrbotten.

– Nu får vi mer muskler i det gemensamma arbetet för gemensamma lösningar. Både ur ekonomisk och organisatorisk synpunkt är det nödvändigt och mer effektivt att samordna.

 Regionalisering och urbanisering pågår över hela världen och även i Sverige rör sig invånarna över betydligt större geografiska områden än tidigare. De flesta samhällsfrågor i människors vardag berör mer än ett län ? hur vi bor, arbetar, studerar, reser och använde såväl offentlig som privat service.
– Genom en organiserad och gemensam regionbildning i hela landet får alla invånare möjlighet att påverka i direktvalda organ. I dag hanteras de regionala samhälls- och utvecklingsfrågorna olika beroende på var man bor. I dag hanteras den regionala utvecklingen av 10 regioner, 7 samverkansorgan och 4 länsstyrelser, säger landstingsrådet Anders Öberg.

– I grunden är detta en demokratifråga. Vem ska ha makten att styra över vår regionala utveckling och tillväxt ? statliga tjänstemän eller folkvalda norrbottningar, säger det socialdemokratiska landstingsrådet Anders Öberg.

– De lokalt förtroendevalda politikerna ? kommunalråd och regionala företrädare på alla nivåer ? kommer att finnas kvar i närmiljön på samma sätt som i dag.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli
Ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
Presskontakt Camilla Friberg, tel. 076-762 23 22

Maria Stenberg
Landstingsstyrelsens ordförande (S)
Tel. 070-222 18 06

Anders Öberg
Landstingsråd
Tel. 070-609 35 63

 

facebook Twitter Email