Omstart för Norrbotten

Under onsdagens regionstyrelse föreslog Socialdemokraterna i Region Norrbotten att gå fram med ett omstartsprogram. Det är ett program som tar sikte på framtiden för att Norrbotten ska stå färdig i startgroparna när coronakrisen är över.

Nu befinner vi oss i ett läge där snart 35% av norrbottningarna har fått sin första vaccindos. Pandemin har slagit hårt mot många samhällsområden och många saker har fått stå tillbaka under en lång tid. Därför ser vi i Socialdemokraterna nödvändigheten av att ta fram en plan för att mobilisera organisationen och kunna genomföra en omstart efter pandemin. Staten har skjutit till stora medel för Covid-hantering för Region Norrbotten, vilket i kombination med bland annat uppskjuten vård resulterade i ett överskott för Region Norrbotten på ungefär 900 miljoner under 2020. Överskottet från tidigare år och årets extra bidrag måste nu investeras i omstarten.

Sjukvård som stärker hälsan och ger efterlängtad sjukvård

Sjukvården har under lång tid varit utsatt för hög belastning på grund av Covid-19-pandemin. Det har fått konsekvenser för många, vårdens personal har haft en tung arbetsbelastning och för patienterna har det inneburit inställd och uppskjuten vård. Därför ser vi behov av att agera offensivt och ha en tydlig strategi för att på ett effektivt kunna hantera den vårdskuld som uppstått, men också för att stärka folkhälsan i stort. Därför vill vi:

 • Korta köerna Inled omgående arbetet med att ta fram en planering som möjliggör att korta köerna för att människor ska kunna få en tid i vården, av den uppskjutna vården rejält. Både för de som före som under pandemin inte fått tid för undersökning och operationer.
 • Hantera den uppskjutna vården Organisera en resursenhet för strategisk, kompetensförsörjning och resursoptimering, för att kunna säkerställa att sjukvården i Norrbotten blir bäst när det gäller att hantera uppskjuten vård inom ramen för vårdgarantin.
 • Inrätta ett centrum för coronarehabilitering Gör Kalix sjukhus till centrum för rehabilitering av de som påverkats av Covid pandemin. Kalix har sedan länge en dokumenterad och vitsordad verksamhet för rehabilitering.
 • Inrätta ett resurscentrum för folkhälsa Påbörja arbetet med att förbättra folkhälsan genom att inrätta ett resurscentrum för folkhälsa vid Kiruna sjukhus. Vi vet att det finns stora skillnader när det gäller förutsättningarna för folkhälsa. Ett särskilt fokus bör läggas på barn och ungas hälsa och utbildning. Det är faktorer som har stor betydelse för möjligheterna till ett långt och gott liv. (Denna satsning ska inte påverka processen med utredning, planering och beslutet om bygget av Kiruna nya sjukhus.)

Ta det regionala utvecklingsansvaret

Norrbotten står nu inför stora möjligheter genom de historiskt stora investeringar i grönbasindustri som kommer att etableras i länet. Det behöver uppmärksammas och skapas förutsättningar för Norrbotten att få ut det mesta möjliga av den gynnsamma position som länet nu befinner sig i. Därför vill vi:

 • Stärk förutsättningarna för företagande Tillsammans med samtliga företagsfrämjande organisationer med kunskap om olika företagsformer i Norrbotten samlas, Avsikten är att utforma handlingsplaner och avsätt resurser för att tillvara ta kreativa idéer för nyföretagande som kan lösa företag, kommuner men framförallt norrbottningarnas behov.
 • Stärk Norrbottens förutsättningar som en innovativ region Norrbotten är en innovativ region. Därför vill vi prioritera och lyfta strategin för smart specialisering. Den rymmer flera områden som göra att vi kan ta till vara innovationskraften som finns i länet.
 • Riktad satsning på regional utveckling För att ta oss ur krisen som Covid-19 har skapat föreslår vi att det genomförs en riktad satsning på regional utveckling. Pengarna ska användas till att uppnå utvecklingsinsatserna inom RUS:en. Därför ges regionala utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram en plan för hur pengarna bäst kan användas.
 • Klara länets kompetensförsörjning Stimulera förutsättningarna för bland annat vårdcollege och yrkeshögskoleutbildningar som motsvarar länets behov av arbetskraft.

Kultur som fyller Norrbottningarnas liv

Kulturen fyller många funktioner och kommer vara en av de viktiga faktorerna för att människor vill bo och leva i Norrbotten. De många nya arbetstillfällen som skapas i länet kommer ställa krav både på att människor vill flytta hit, och att de som bor här väljer att stanna. Utöver att kulturen kan göra det mer attraktivt att leva i Norrbotten har den även många andra positiva effekter. De bidrar till ett rikare liv, att öka innovationskraften, främja en god hälsa bland annat. Därför vill vi:

 • Satsa på arrangörsledet Genomför en satsning på arrangörsledet med föreningar, kulturentreprenörer och eldsjälar som tar ett stort ansvar för att arrangera konst och kulturaktiviteter.
 • Genomföra riktade satsningar för att producera kulturprogram Att genomföra en riktad satsning på att producera kulturprogram som kan gå på turné i Norrbotten, men även genomföra lokala kultursatsningar som kan bli nya mötesplatser och utveckla berättelserna om Norrbotten.
 • Satsa på aktiviteter för barn och unga Genomföra en särskild satsning på aktiviteter för barn och ungdomar som väcker livslust och framtidstro.
facebook Twitter Email