Nu är det dags att lyfta barnens behov!

-Vi har en stor barnsjukvård men inte ett enda klagomål eller ärende till patientnämnden som rör unga under 18 år! Vi saknar överhuvudtaget kunskap om hur barn upplever vården och bemötandet. Det säger patientnämndens ordförande Lennart Åström, (S) inför dagens presentation i landstingsfullmäktige av patientnämndens Rapport 2015.

-I det fortsatta förändrings- och utvecklingsarbetet behöver vi i helaverksamheten  ha en betydligt större medvetenhet och kunskap om barns upplevelser och behov i vården, säger han och efterlyser barnkonsekvensanalys i allt planerings- och beslutsarbete inom landstinget.

-Vi är fullt medvetna om att vi har ett arbete att göra när det gäller barn och unga, säger landstingsrådet Anders Öberg och pekar på den satsning som påbörjats kring barnkonventionen.

-I januari tillsatte en samordningsgrupp för barns rättighet, Gruppens arbete ska samordnas med landstingets arbete för mänskliga rättigheter, säger han.

Patientnämndens Rapport 2015 visar i övrigt på en fortsatt ökning av klagomål och anmälningar av vård och bemötande.

-2015 års siffra är när det gäller kvinnors anmälningar den  högsta sedan 2004, konstaterar, patientnämndens ordförande Lennart Åström.

. Vi har sett utamingen och redan i svaret till patientnämnden i november 2015 har Landstinget prioriterat detta och startat ett omfattande  projekt där 19 verksamheter nu under 2016 jobbar med ett brett perspektiv på bemötandefrågorna. Vården ska vara jämlik och jämställd, säger Anders Öberg i sitt svar.

För mer information:
Lennart Åström (S)
ordförande patientnämnden
070 271 88 50

Anders Öberg
Landstingsråd (S)
Gruppordförande
070 609 35 63

 

facebook Twitter Email