KU stödjer ökat anslag till fådagars press

-Att utöka stödet till dagspressen är nu oerhört viktigt ? för samhället och demokratin! Det säger riksdagsledamot Emilia Töyrä, (S) ledamot i konstitutionsutskottet(KU) efter torsdagens beslut att godkänna ökat stöd till tidningar med en- eller tvådagars utgivning och dessutom ge regeringen i uppdrag att  sin helhet  bl a långsiktigt se över presstödet.

-Vi har under längre tid i såväl seminarier som direkta möten och samtal gått igenom situationen för dagspressen. Situationen är väldigt allvarlig för dagspressen generellt med sjunkande upplagor och allt färre läsare. Därför var det viktigt för oss att dels vara politiskt eniga i utskottet och för regeringen betona vikten av utreda ett långsiktigt ekonomiskt hållbart system för stödet till dagspressen, säger Emilia Töyrä om utskottets inriktningsbeslut.

Torsdagen beslut i konstitutionsutskottet var i korthet ett fastställande av ett antal förslag i en proposition från regeringen. Där sägs bl a att alla läsarintäkter behandlas likvärdigt vid beräkningen av driftsstödet till dagstidningar och att villkoret om andelen abonnerad upplaga ska ändras. Dessutom föreslås att Presstödsnämnden avvecklas. Enligt regeringen bör istället en nämnd för presstöd inrättas inom Myndigheten för radio och tv. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag. Utskottet föreslår även att riksdagen riktar fem tillkännagivanden till regeringen. Samtliga förslag om tillkännagivanden bygger på en gemensam motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna och handlar bl a om driftstödet till fådagarstidningar.

För mer information
Emilia Töyrä
Riksdagsledamot (S)
Ledamot konstitutionsutskottet
070 256 93 08

facebook Twitter Email