-Ett glädjande transportbesked!

– Det här är ett glädjande besked som kommer att betyda mycket för såväl åkerinäringen som näringslivet i stort!  Det säger riksdagsledamot Leif Pettersson efter regeringens besked att Trafikverket nu ska undersöka vilka delar  av det svenska vägnätet som är lämpligt för 74 tons bilar.

– Tyngre lastbilar tillsammans med regeringens satsning på järnvägsunderhåll stärker det svenska näringslivets möjligheter till effektiva godstransporter. Det betyder att åtgärden även minskar godstransporternas klimatpåverkan.

– Men det stärker också det sammantagna näringslivets konkurrenskraft och bidrar därmed till fler jobb,  säger Leif Pettersson.

Regeringens uppdrag till Trafikverket innebär att undersöka vad bärigheten på broar och vägar i hela landet klarar av. Regeringen vill även säkerställa att godstransporter inte flyttas från järnväg till väg. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda parter från svenskt näringsliv, andra väghållare, länsplaneupprättare samt berörda myndigheter och ska redovisas till näringsdepartementet senast den 30 november 2015.

-Det här beslutet  innebär också –  tillsammans med tidigare åtgärder kring ad. åtgärderna om klampning och en hög sanktionsavgift för cabotagebrott  – att regeringens arbete för schysta villkor i åkerinäringen och fler jobb kommit en bra bit på väg, konstaterar Leif Pettersson.

För mer information
Leif Pettersson
Riksdagsledamot
Trafikutskottet
070 606 98 40

————

facebook Twitter Email