Anser inte ni att Haparanda behöver de här pengarna?

I dagarna röstade riksdagen ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning. Förslaget förväntas, enligt SCB:s preliminära siffror för 2019, ge Haparanda 19,2 miljoner mer per år – pengar som vi socialdemokrater anser är nödvändiga för att stärka välfärden. Moderaterna valde att inte stötta förslaget. Anser ni inte att Haparanda behöver de här pengarna?

I dag har Sveriges kommuner och regioner väldigt olika förutsättningar för att bedriva välfärd. Detta måste vi ta hänsyn till. Därför har vi ett system för kostnadsutjämning mellan Sveriges kommuner och regioner. I vårt starka samhälle har du rätt till en bra vård, skola och omsorg, oavsett var i landet du bor.

Det är inte rimligt med stora skatteskillnader mellan olika kommuner och regioner när de inte är kopplade till bättre service. Kostnadsutjämningssystemet behöver därför uppdateras för att bli mer rättvisande. I praktiken innebär vårt nya förslag ökad kompensation till kommuner och regioner i exempelvis följande fall:

  • Kommuner där hemtjänsten behöver åka långt till sina äldre.
  • Kommuner där det finns få barn och unga på stor yta.
  • Regioner som har svårare att rekrytera ordinarie personal för att de ligger i glesbygd.
  • Kommuner med svag socioekonomi, t.ex. låg inkomst och låg utbildning.

Eftersom vi vann omröstningen i riksdagen så kommer det nya systemet att vara på plats redan i början på nästa år. Förslaget kommer bättre att möta utvecklingen med en åldrande befolkning och ökad urbanisering. Större hänsyn kommer också att tas till faktorer som kort utbildningsbakgrund, låg inkomst och ohälsa hos befolkningen.

Moderaterna, som inte stöttade förslaget, är däremot skyldiga att besvara följande två frågor: varför vill ni inte öka rättvisan mellan landets kommuner och regioner? Och varför ska rika Stockholmskommuner – som vinner på urbaniseringen, genom att de får färdigutbildad arbetskraft från resten av landet – inte bidra mer till vår gemensamma välfärd?

Ida Karkiainen, riksdagsledamot (S)
Bengt Westman, ledamot kommunstyrelsen Haparanda (S)

facebook Twitter Email