Nu krävs mod och handling

Ingen vet idag hur utvecklingen kommer att bli för pandemin, Corona Covid-19 som drabbat hela världen. Det är idag för tidigt att veta vad som varit den rätta strategin för att begränsa spridningen men det är ytterst angeläget att följa utvecklingen.

Vi behöver på olika sätt möta de reaktioner och situationer som kan uppstå för att se möjliga insatser. Det handlar om att titta på sjukvårdens otroliga förmåga att ställa om när det behövs och hantera behov på nya sätt. Följa och analysera brister som uppstår men också ta tillvara på innovativa lösningar.

Vi kan än så länge bara ana vilka effekter Coronaviruset får på norrbottningarnas hälsa och relationer. Det är därför angeläget att Region Norrbotten redan nu ger uppdraget att agera på några områden omgående för att analysera och ta fram möjliga scenarier som vi kan ha med i arbetet med kommande strategiska planer och budgetar.

Vi föreslår därför att Region Norrbotten tittar på följande områden:

– Mäns våld mot kvinnor, ett område som är extra aktuellt nu när många är isolerade hemma och där det behövs satsningar nu på kvinno- och tjejjourerna. Men lika viktigt är att ge stöd och utveckla mansjourer med fokus på roller och förväntningar på kvinnor och män.

– En ny regional kraftsamling. Norrbotten kommer att ha behov av omtag och att forma en gemensam strategi för att klara en ökad arbetslöshet, sannolikt fler konkurser och kommer att behöva en samsyn kring vad vi ska prioritera.

– Strategi för kompetensväxlingar och kompetensutveckling för att bredda och fördjupa kunskaperna för vårdens medarbetare idag och i morgon. Vi kommer behöva fler medarbetare med kunskap i kris och som när behoven förändras kan växla uppgifter.

– Insatser för att ökad kunskap och insikt om folkhälsa och psykisk hälsa. Vilka är riskerna med och konsekvenserna av ökad ensamhet, isolering och en osäker framtid? Vilka risker finns för unga som lämnar skolan med en oviss framtid, för människor som blir arbetslösa och för äldre som inte får träffa sina nära och kära.

Vi ser inga initiativ eller förslag från dagens regionledning utan ansvaret ligger helt och hållet på verksamheten att lösa kriserna. Chefer och medarbetare använder befintliga resurser på ett kreativt sätt för att tillmötesgå vårdens, kulturens och näringslivets allt tuffare läge.

Nu krävs det mer av mod och handling där vi tillsammans diskuterar framtiden. Vi socialdemokrater deltar gärna i konstruktiva samtal som kan fortsätta göra Norrbotten starkt.

Anders Öberg, regionråd i opposition (S)

 

facebook Twitter Email