Nya statliga jobb i Kiruna

Det är centralt för regeringen att hela landet ska kunna utvecklas och att staten tar sitt ansvar när förändringar sker i statliga verksamheter. Därför presenterar regeringen idag ett samlat paket för Kiruna, som säkerställer minst 120 statliga årsarbeten i kommunen.

Regeringen bidrar med statliga jobb för att ersätta de årsarbetskrafter som försvinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna. Det är nya arbetstillfällen, vilket innebär att inga nedläggningar görs på andra platser i landet.

I paketet ingår:

  • förstärkning av delar av Lantmäteriets verksamhet,
  • etablering av ett kontor för Statens servicecenter och
  • förstärkning av Skatteverkets verksamhet (Rut och Rot).

För Lantmäteriets verksamhet handlar det om en förstärkning med minst 50 årsarbetskrafter. För Statens servicecenter handlar det om cirka 50 årsarbetskrafter. För Skatteverkets del rör det sig om en utökning av det i Kiruna befintliga skattekontoret med minst 18 årsarbetskrafter. Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2019 återkomma med förslag om finansiering enligt följande:

Regeringen menar allvar med sin politik med ett Sverige som håller samman.

Staten ska ta ansvar för ett Sverige som håller ihop. Därför engagerar sig i regeringen i frågan om myndigheters lokalisering. Människor, orter och hela bygder ska inte känna sig övergivna av samhället. Våra gemensamma resurser ska komma alla till gagn oavsett var man bor i Sverige. Statlig närvaro handlar ytterst om legitimitet och allmänhetens förtroende för det offentliga, vilket är av central betydelse för vår demokrati. Regeringen bedriver en politik för att öka den statliga närvaron i hela landet. Det bygger i grunden på att hela Sverige ska hålla ihop och att det måste finnas en sammanhållning i samhället. Människor och olika delar av landet ska inte känna sig övergivna av staten.

En ökad statlig närvaro ska förverkligas på två huvudsakliga sätt:

Staten ska bidra till att det skapa fler statliga jobb utanför storstäderna. Nya myndigheter ska i första hand placeras utanför Stockholm. Hittills har regeringen inrättat tre nya myndigheter som ska placeras utanför Stockholm. Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg, Myndigheten för arbetsmiljökunskap i Gävle och Digitaliseringsmyndigheten i Sundsvall.

Det handlar även om att omlokalisera redan befintliga myndigheter från Stockholm till annan ort. Sammantaget har regeringen tagit 21 beslut om omlokaliseringar som berör 20 olika myndigheter (Tillväxtverket omfattas av två beslut).

Lokal statlig service ska säkras och stärkas. Enskilda och företag behöver ha tillgång till grundläggande statlig service i hela landet, både på landsbygden och i socialt utsatta områden. Lokal statlig service är även betydelsefullt för arbetet med etableringen av nyanlända i Sverige. Satsningen bygger på en finansiering om tillkommande ekonomiska medel. Det finns i dag 103 servicekontor på 96 orter, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Regeringen har som ett led i detta arbete gett Försäkringskassan, Pensions­myndig­heten och Skatteverket i uppdrag att fram till den 30 juni 2018 etablera tio nya servicekontor.

facebook Twitter Email