Den största landsbygdsatsningen i modern tid

Landsbygden har länge försakats av många regeringar. Jag bor själv i en liten by och vet hur det känns när lanthandeln stänger, företag och staten drar sig tillbaka. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 kavlat upp ärmarna för att skapa verkstad för ett land som håller ihop med den största landsbygdssatsningen i modern tid.

Människor på landsbygden har samma behov som de som bor i städerna. Det handlar om jobb, tillgång till statlig service, utbildning, bra sjukvård och att du ska kunna handla din mat och tanka din bil på rimligt avstånd.

Regeringen har vänt ett underskott på 60 miljarder 2014 till att vi nästa år har ett överskott på 80 miljarder, hälften av det använder vi till att betala av på statsskulden och hälften går till viktiga reformer.

Vi gör en ”Hela Sverige-satsning” under nästa år med 1,2 miljarder för åtgärder i hela landet som bland annat tillgänglig offentlig service, lanthandlar, en satsning på gröna jobb för de som står utanför arbetsmarknaden, företagande och utbildning samt bättre vägar och kollektivtrafik.

Vi arbetar med genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin för ökad produktion av svenska livsmedel och investerar ytterligare 100 miljoner per år från 2018 i Norrlandsstödet till bönderna i norra Sverige.

Under våren 2018 planerar regeringen att lägga en landsbygdsproposition i riksdagen med landsbygdskommitténs utredning som grund. Vi har redan avsatt 750 miljoner för genomförandet av propositionen under 2019 och under 2020.

Regeringen vill också inrätta ett statligt stöd om 70 miljoner per år för kommuner med särskilda utmaningar med förbättringar för näringslivet.

Enligt landsbygdskommittén finns 23 kommuner som brottas med sviktande befolkningsunderlag och svårigheter att upprätthålla service till medborgarna, de flesta orterna ligger i Norrlands inland.

Vi gör även den största satsningen på sjukvård på många år, vi ska avskaffa skatteklyftan mellan pensionärerna och löntagare helt till 2020 och vi höjer barnbidraget med 200 kronor per månad.

Regeringen har påbörjat en kursändring för landsbygden och vi har kommit en bit på vägen men det kommer att ta tid. Inriktningen är dock väldigt tydlig – hela Sverige ska leva!

Jag är stolt över att sitta i en regering som visar att vi på allvar vill ha ett samhällsbygge som sluter klyftan mellan stad och land.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

facebook Twitter Email