Så skapar vi en trygg, tillgänglig och jämlik vård

Sjukvården i Norrbotten ska vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Oavsett var i länet du bor ska du kunna känna dig trygg med att vården finns där när du behöver den. Vården ska ges efter behov, den som behöver den mest ska också få den först, det ska inte finns gräddfiler för de som kan betala för sig.

Vården ska vara jämlik, oavsett klass eller kön ska du ha samma möjlighet till en god hälsa, så är det inte idag. Det skiljer till exempel kraftigt i medellivslängd mellan länets kommuner, så kan vi inte ha det. Din socioekonomiska status ska inte påverka dina möjligheter att få se barnbarnen växa upp.

Utvecklingen inom sjukvården går rasande fort. Det som tidigare krävde avancerad kirurgi och inläggning på vårdavdelning, ofta under längre tid, går idag att klara av via dagkirurgi. Nya och mer effektiva mediciner i kombination de medicinska framstegen gör att allt fler är allt friskare. Trots det har vi en föreställning om att vården och byggnaderna som symboliserar sjukvården ska innehålla allt det de alltid har gjort. Vi behöver vara modiga, se runt nästa krök och framförallt våga överföra resurser från slutenvården till den vård du som patient oftast möter, nämligen den på hälsocentralerna.

Vi socialdemokrater vill se satsning på den nära vården som ökar tillgängligheten, stärker kvalitén och höjer statusen för arbetet på hälsocentralerna. För att klara det behöver digitaliseringen bli ett verktyg som underlättar och resurser flyttas från sjukhusen till hälsocentralerna och från hälsocentralerna till det egna hemmet, kedjan måste hålla ihop.

Vården för de svårt sjuka äldre måste förbättras. Varje person som bollas mellan avdelningar eller mellan region och kommun är en för mycket. En fast vårdkontakt som tar ansvar och säkerställer att medicinering, remisser och andra saker fungerar som det ska är en av nycklarna, ökad samverkan en annan. På samma sätt som vården vid livets början går via barnavårdscentralen vill vi att vården när du är till åren kommen ska samordnas via äldremottagningar. Så kan vi skapa trygghet och kontinuitet i kontakten med vården.

Utvecklingen med den ökade psykiska ohälsan hos såväl barn och unga som vuxna måste brytas. Ingen ung ska behöva vänta på hjälp när de mår dåligt. Samverkan, flexibilitet och anpassning till förändrade och nya behov är en nyckel för att möta dagens och morgondagens behov.

För att skapa ett attraktivt Norrbotten som människor vill flytta till istället för från krävs mer än en väl fungerande sjukvård. Regionen är också ansvariga för kultur, kollektivtrafik och regional utveckling och för att Norrbotten ska vara ett livskraftigt län behöver alla regionens olika ben fungera och utvecklas. Tillsammans skapar vi ett län med framtidstro.

Anders Öberg, regionråd i opposition (S)
Helena Öhlund, ledamot regionfullmäktige (S)

facebook Twitter Email