Hälso- och sjukvårdspolitiskt program

I vårt Norrbotten ska välfärden vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Vår sjukvård ska hålla absolut toppklass och varje dag utvecklas för att möta morgondagens behov.

 

En jämställd och jämlik sjukvård i hela Norrbotten

I vårt Norrbotten ska sjukvården och välfärden hålla högsta klass. Det förutsätter att sjukvården är jämställd och jämlik genom att välfärden är rättvist fördelad och tillgänglig för alla. För oss är det självklart att vården ska styras utifrån människors behov. Vinster i välfärden får aldrig stå över människors behov av vård.

Den som har störst behov ska också vara den som får tillgång till vården först. Det här är en viktig rättviseaspekt, för att storleken på din plånbok ska inte vara det som avgör om du får en kvalitativ sjukvård eller inte. För att kunna garantera detta ser vi det som en absolut nödvändighet med en stark offentligt finansierad sjukvård som kommer alla till del. Socioekonomiska skillnader ska inte vara avgörande för en god hälsa. Det ska inte finnas gräddfiler och fler vårdval för den som kan betala för sig. Vi ser att förutsättningarna för välfärden bygger på välfungerande samhällen. För att lyckas med välfärden måste även samhället i stort fungera väl.

Norrbotten är ett stort län vilket innebär stora avstånd och många utmaningar kopplat till detta. Vår utgångspunkt är att sjukvården ska finnas där människor finns, för att alla invånare i hela länet ska kunna ha tillgång till en god vård. Den vård du behöver ofta ska finnas nära till hands. Vi vill därför fortsätta utvecklings- och förändringsarbetet och genomförandet av nära och god sjukvård. Viktiga delar i detta är att vi måste tillvarata nya framsteg och digitala lösningar som både kan vara till stor hjälp för professionen och för patienter. Fler digitala lösningar kommer påverka hela vårdkedjan och är en förutsättning för att klara framtidens hälso- och sjukvård. Digitalisering kan öka tillgängligheten och förenkla för patienten att komma i kontakt med vården exempelvis genom att vara oberoende av ortsgeografi. Digitala lösningar och verktyg kan även vara ett effektivt medel för att bedriva vård.

En nyckel till att lyckas med vården är en välfungerande samverkan med kommunerna och regionen. Ansvar kommer att behöva fördelas om från sjukhus till hälsocentraler, och från hälsocentraler vidare till hemmet. Det här förutsätter tydlighet i styrningen av vården och en stringent ansvarsfördelning mellan olika aktörer som region och kommuner. Därför är det av största vikt att det finns en samsyn på överenskommelser, för att patientens bästa ska vara i fokus.

 • Vi motsätter oss vinster i välfärden
 • Vården ska vara offentligt finansierad
 • Vården ska vara jämlik, jämställd och ges efter behov
 • Vi satsar på e-hälsa.

 

Ett attraktivt och hållbart arbetsliv

Personalen är grunden och hjärtat i en välfungerande vårdorganisation. Att lyckas med personalförsörjningen är en helt avgörande del i vårt mål att trygga en vård av högsta klass i Norrbotten. Personalförsörjningen inbegriper ett flertal olika delar. Därför är det av yttersta vikt att regionen både klarar av uppdraget att rekrytera den kompetens som hälso- och sjukvården behöver. Lika viktigt som att lyckas med rekryteringen är det att behålla den kompetens man behöver i vårdorganisationen. För att kunna lyckas med det dubbla uppdraget måste regionen vara en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare väljer att söka sig och stanna kvar. Vi vet att nöjda medarbetare väljer att arbeta kvar.

Kompetensförsörjningen inom vårdorganisationer är sedan länge ett både välkänt och uppmärksammat problem och betraktas som en av de största utmaningarna för hälso- och sjukvården. Som en konsekvens av personalbrist tvingas hälso- och sjukvården ofta att vända sig till hyrpersonal i stor utsträckning, vilket oftast är mycket kostnadsdrivande. En hög personalomsättning bidrar till en minskad effektivitet, och en sämre upplevelse för patientens upplevelse av vården. Digitala lösningar är en viktig form för att klara framtidens hälso- och sjukvård. Digitala lösningar kan bidra till en ökad flexibilitet i arbetet för professionen, vilket kan bidra till att öka attraktiviteten i vårdyrkena.

Att behålla kompetens inom organisationen är en komplex fråga med många olika delar. Det förutsätter bland annat att personalens kompetens används på rätt sätt, vilket både är en viktig fråga för att skapa en effektiv organisation, och för att skapa en god och trivsam arbetsmiljö för de anställda. Därför behövs det tillses att medarbetares kunskaper och erfarenheter tillvaratas, att det finns goda möjligheter till utveckling samt att arbetsvillkor, arbetsmiljö, löner och arbetssituation är tillfredsställande.

 • Tillit ska finnas i vår styrning och proffsen ska få vara proffs.
 • Vi lägger grunden för en bra arbetsmiljö, med konkurrenskraftiga löner och bra scheman
 • Vi förstår att det finns ett stort behov av arbetskraft och att sjukvården ska vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Rätten till god vård genom hela livet

En god vård ska finnas tillgänglig för alla under alla livets skeenden närhelst vi behöver den. Lika självklart som det är med vård i livets början genom barnavård-, mödravårdscentraler och förlossningsvården, vill vi att det ska vara att få vård i livets slutskede. Inrättande av äldremottagningar med geriatrisk kompetens och palliativ vård skapar trygghet och kontinuitet för en utsatt grupp patienter. Alla norrbottningar ska ha tillgång till en fast läkarkontakt med specialistkompetens i allmänmedicin.

För att lyckas med vårdarbetet behöver vi tänka bredare kring begreppet vård än enbart den vård som ges i akuta skeden. Vi behöver även fokusera på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att vi ska kunna bli friskare och må bättre i Norrbotten. Därför ser vi vikten av ett långsiktigt och brett folkhälsoarbete som avgörande för hur vår välfärd och livsmiljö utvecklas.

 • Nära vård och omsorg ska implementeras, det kräver att samverkan mellan kommunerna och regionen utvecklas
 • Patienten ska vara medskapare i sin egen vård, därför har vi personcentrerad vård

 

Rätten till god folkhälsa och livskvalité

Folkhälsa och livskvalitet är svåra och komplexa frågor. För att ohälsan i vårt samhälle ska minska behöver vi insatser inom många politikområden. Inte bara inom sjukvård och omsorg. Ett ökat folkhälsofokus kommer att krävas i skolan, i arbetslivet och i aktiviteterna i föreningslivet för att möjliggöra för fler att få det goda livet.

En god hälsa innefattar många olika delar, även den psykiska hälsan. Vi ser att vi måste bryta den nedåtgående trenden när det kommer till den psykiska ohälsan. Därför ser vi arbetet med att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga som särskilt prioriterat. Det finns ett stort behov av att hitta enklare vägar in till sjukvården för människor med psykisk ohälsa, likväl som att det förebyggande arbetet ska förstärkas genom satsningar på ungdomsmottagningarna samt att barn- och ungdomspsykiatrin ges förutsättningar att korta köerna. Samverkan, flexibilitet och anpassning till förändrade och nya behov är en nyckel för att möta dagens och morgondagens behov. Tidiga och riktade insatser till barn och ungdomar som ligger i riskzonen för att dras in i drogberoende är en viktig nyckel för att minska droganvändandet. Personer som arbetar inom vården behöver kunskap om den utsatthet som följer med att befinna sig i minoritetsposition för att säkerställa ett gott bemötande för till exempel HBTQ personer. Vården har att ansvar att möta personer med funktionsvarianter. Tandhälsan är en avgörande faktor när det kommer till en god hälsostatus. En bristande tandhälsa innebär en ökad risk för följdsjukdomar. Därför ser vi behovet av ett tandvårdssystem som främjar en jämlik tandhälsa. Det förutsätter en stark folktandvård som finns i människors närhet.

 • Folkhälsoarbetet och insatser för personer med en psykisk ohälsa behöver prioriteras, för att undvika ett flertal sjukdomar i befolkningen
 • Folktandvårdsmottagningar i länets alla kommuner med rimliga väntetider
 • Vi vill se prioriterade och riktade satsningar på kvinnors hälsa
facebook Twitter Email