Debatt

Högre kunskaper och ökad jämlikhet i skolan

I dagarna tar sommarlovet slut och 1,5 miljoner elever börjar skolan. För några är det extra pirrigt att börja den allra första dagen i förskoleklassen. För andra inleds sista året på gymnasiet, och plötsligt står man på tröskeln till vuxenlivet. Men oavsett årskurs är det alltid skolans kunskapsuppdrag som ska stå i centrum.

Så har det tyvärr inte alltid varit. Under alltför lång tid har samhället inte varit starkt nog att bryta med låga skolresultat, växande ojämlikhet, lärarbrist och bristande studiero. Det är fortfarande många barn som inte lär sig läsa, skriva och räkna ordentligt. Lektioner störs av mobilspel och sociala medier. Pengar som ska gå till skolan…

Läs mer

Stoppa droghandeln

Att öka tryggheten i samhället är en av statens viktigaste uppgifter. Öppen droghandel är ett problem i många av landets kommuner. Droghandeln göder gängen och skapar otrygghet för vanligt folk. Genom att stoppa droghandeln skärs finansieringen av och så kan vi knäcka gängkriminaliteten.

 Tillgången och missbruket av narkotika är ett stort samhällsproblem – det skördar liv, splittrar familjer och göder den organiserade brottligheten. Droghandeln utgör en stor del av den gängkriminalitet vi ser idag och leder till skjutningar och våldsbrott, i synnerhet i de särskilt utsatta områdena. Ingen stadsdel ska förlamas av kriminalitet och ingen ska bli utsatt…

Läs mer

Det är nu vi ska satsa på innovativa lösningar

Under många år har vi alla sett en allt besvärligare situation i sjukvården under somrarna med brist på vårdplatser och lång väntetid på akuten. Rapporteringen från sjukvården i media och personal som vittnar om en ohållbar arbetssituation och patienter som är kritiska att de får vänta och inte tycker de får den vård de förväntat sig är berättelser vi hör.

Vi är inte pessimister men realister – det kommer att bli ännu tuffare då vi vet att under de kommande åren uppnår många av de som finns i sjukvården rätten att ta ut sin pension. Många fortsätta att jobba, men på sina egna villkor och tar pass och bidrar på så sätt med många års…

Läs mer

Länets S-ledamöter kräver regeringssatsningar för rättvisa villkor

Norrbotten är ett fantastiskt län, innovativt, nytänkande och i framkant inom många olika områden. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortgå och för att skapa rättvisa villkor mellan stad och land krävs mer.

Under året som gått har vi S-ledamöter från Norrbotten i vårt arbete mot departement och i våra möten med regeringsföreträdare drivit på för Norrbotten bästa och i olika sammanhang riktat uppmärksamheten mot frågor som handlar om orättvisorna för människor som bor glest. Det har till exempel handlat om postgång, om bredband, om mobiltäckning, om infrastruktur,…

Läs mer

Så skapar vi en trygg, tillgänglig och jämlik vård

Sjukvården i Norrbotten ska vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Oavsett var i länet du bor ska du kunna känna dig trygg med att vården finns där när du behöver den. Vården ska ges efter behov, den som behöver den mest ska också få den först, det ska inte finns gräddfiler för de som kan betala för sig.

Vården ska vara jämlik, oavsett klass eller kön ska du ha samma möjlighet till en god hälsa, så är det inte idag. Det skiljer till exempel kraftigt i medellivslängd mellan länets kommuner, så kan vi inte ha det. Din socioekonomiska status ska inte påverka dina möjligheter att få se barnbarnen växa upp. Utvecklingen inom sjukvården…

Läs mer
facebook Twitter Email