-Vi kräver nya strategiska satsningar!

-Vi ser fler områden där Norrbotten nu behöver långsiktiga satsningar. Det handlar om etablerandet av ett Barentsinstitut, utarbetandet av en nationell digital handlingsplan och hållbara riktlinjer för fjärrundervisning. Det säger de fem socialdemokratiska riksdagsledamöterna efter att ha djupgranskat några av de utvecklingsområden som kan komma att behöva både riksdagsbehandling och regeringsbeslut.

Barentsinstitut i Norrbotten

-Vi vill att regeringen inrättar ett permanent svenskt Barentsinstitut i Norrbotten.

Det skulle ge en plattform och möjlighet för samarbete. Det skulle också innebära möjlighet att bygga och utveckla ett centrum för ökad kunskap om Barentsområdet och långsiktigt bidra till att stärka arbetet för demokrati och fred. Det säger riksdagsledamot Ida Karkiainen, ersättare i bl a kulturutskottet  och påminner om både om det uttalande som distriktskongressen i april antog och tidigare mångårigt arbete för etablerande av ett Barentssekretariat.
 ? Bl a tidigare utrikesministern Anna Lindh drev frågan målmedvetet men efter hennes bortgång har tyvärr frågan stått stilla, säger hon.

-Särskilt idag finns ett förnyat och stärkt behov av utvecklat samarbete inom Barentsområdet. Inte minst ur säkerhetspolitisk aspekt är området idag högaktuellt. Idag  är det extra viktigt att skapa mellanfolkliga samarbeten kring alla samhällsområden ? inte minst handel, forskning  besöksnäring och näringsliv, tillägger Ida Karkiainen.

Nationell digital handlingsplan

 -Vi  måste nu aktivt sätta Sverige på kartan i den nya digitala eran! Det säger riksdalsedamot, skatteutskottet Hannah Bergstedt och pekar både på Facebook etableringen i Luleå men också  på det växande intresset för etablering av serverhallar i länet.  Nu vill hon se flera långsiktiga  beslut för stärkta förutsättningar för att både Norrbotten och Sverige ska kunna konkurrera på lika villkor med globala företag inom högteknologiska och energikrävande verksamheter.

-Tillsammans kan vi stärka Sveriges ställning som ett högteknologiskt och innovativt land i en växande ny basindustri. För detta krävs ett strategiskt branschprogram. Det säger Hannah Bergstedt och menar att det bl a handlar om att stimulera en behovsinriktad forskningsverksamhet, säkerställa en nödvändig infrastruktur och tillgång till kvalificerad arbetskraft.
Vid Socialdemokraternas distriktskongress i Kiruna den 18-19 april 2015 antogs en motion om att säkerställa Sveriges konkurrens kraft för etablering av en digitalindustri.
-Sverige halkar idag efter, när flera av våra grannländer redan tagit tag i frågan om energiskatten. Datacenters i dessa länder beskattas idag såsom basindustri, en förändring de åtnjutit utan att betrakta det som ett statsstöd, säger Hannah Bergstedt och understryker:
-Även om energiskatten bara är en del i arbetet för stärkta förutsättningar och fler etableringar inom den här nya näringen är det  nu viktigt att den utredning som ska presenteras får en snabb hantering.  

Fjärrundervisning för stärkta utbildningsprogram

-Med de prognoser vi har för elevutvecklingen  i stora delar av Norrbotten måste vi få till stånd nya, tydliga riktlinjer för fjärrundervisning. Det säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i Socialförsäkringsutskottet och pekar bl a på prognoserna över kraftigt minskande ungdomskullar i gymnasieålder i  Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner.

-På bara några år har här elevantalet minskat med 28 procent. Till det ska läggas att eleverna är utspridda över ett gigantiskt stort område på hela 61 000 kvadratkilometer och att lärarbristen här redan är akut kännbar, säger han 

-Redan 2010 bildades Lapplands Gymnasium. inom Lapplands kommunalförbund, för att trots det minskade elevunderlaget kunna bibehålla ett brett programutbud av hög kvalitet och samtidigt möta de förändringar som gymnasiereformen Gy 2011 medförde. Det säger Fredrik Lundh Sammeli och understryker att en av utmaningarna för att kunna behålla de breda utbildningsprogram som Lapplands gymnasium med hjälp av den distansöverbryggande tekniken kan erbjuda, är att skolinspektionens riktlinjer snarast ändras.

-Skolinspektionen utgår från att fjärrundervisning enbart får bedrivas i de ämnen som regeringen beslutat om dvs i första hand språkämnen samt i de fall där ingen behörig lärare finns att tillgå inom skolenheten eller där elevunderlaget är otillräckligt. Det betyder i nuläget att den undervisning som bedrivs inom Lapplands Gymnasium inte kommer att vara tillåten efter 1 juli 2015.

– Vi vill nu att riktlinjerna från skolinspektionen tydliggörs och utvecklas så att det breda programutbud som Lapplands gymnasium har, med undervisningen inom Vård-omsorgs-, Samhälls-, Teknik- och Naturvetenskapsprogrammet kan fortsätta, understryker Fredrik Lundh Sammeli.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli                                                    Hanna Bergstedt
Riksdagsledamot,                                                             Riksdagsledamot,
ordf Socialförsäkringsutskottet                                         Skatteutskottet                   
För kontakt: Agnes Szögi 070 520 40 66                            070 639 19 17
Emilia Töyrä                                                                     Leif Pettersson
Riksdagsledamot                                                              Riksdagsledamot
Konstitutionsutskottet                                                      Trafikutskottet
070 256 93 08                                                                   070 606 98 40

Ida Karkiainen
Riksdagsledamot
Kulturutskottet
070 245 59 93

facebook Twitter Email