Stresstestet av vården fortsätter

Vid dagens regionstyrelse så visar majoriteten att deras stresstest av vården i Norrbotten rullar vidare. Man vill bla genomföra stora förändringar av Regionens organisation, utan att ta hänsyn till det rådande läget med en ökad smittspridning.

Stresstestet med att förändra Regionens organisation fortsätter, utan respekt för att vi just nu har en situation med fler smittade och ökad oro för att sjukvården ska klara att möta vårdbehovet.

Socialdemokraterna yrkade vid dagens regionstyrelse i först hand återremiss, och i andra hand avslag på förslaget till ny driftsorganisation för region Norrbotten. Återremissen från senaste regionfullmäktige har inte behandlats på ett seriöst sätt. En konsekvensbeskrivning innehåller både områden som är bra, men även risker för att kunna undvika möjliga faktorer som skulle kunna ge negativa effekter.

          Med ökad smitta och trycket på vården är det inte läget att ta upp frågan på kommande regionfullmäktige, så vår uppmaning till regionledningen är att inte ta upp frågan om ny driftorganisation. Tyvärr inget gehör från regionledningen kan jag konstatera säger Anders Öberg.

Återremissen på strategiska planen var inte heller beredd på ett seriöst sätt och det råder fortfarande stor osäkerhet om länstrafikens ekonomiska framtid. Behovet av att ge tid för att ta fram den nya trafikkartan för Norrbotten för att klara att låta hela Norrbotten leva är inte viktig för regionstyrelsens majoritet.

facebook Twitter Email