Skarp kritik mot Trafikverkets plan

-Vi motsätter oss kraftfullt den analys och prognos som ligger till grund för den nationella transportplanen! Det skriver Kommunförbundet och landstinget i Norrbotten i ett gemensamt yttrande på Trafikverkets förslag till ny transportplan.

 ?Ambitionsnivån för norra Sverige är alldeles för låg och det är nu absolut nödvändigt att Sverige investerar i ett utvecklat järnvägsnät och tillföra rejält mer resurser till infrastruktursatsningar för att långsiktigt vara en konkurrenskraftig nation, understryker man vidare.

Kommunikationspolitiska rådet (KPR) är ett gemensamt organ för Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting för strategiska diskussioner och agerande rörande transporter och infrastruktur i länet. För att ytterligare understryka allvaret i transportplanens brister för både vägar och järnväg i norr väljer man att göra ett gemensamt yttrande och har också samrått med länsstyrelsen.

Det gemensamma yttrandet inleds med ett kraftfullt avståndstagande från de i stort sett obefintliga investeringarna i norr.

-Kommunikationspolitiska rådet motsäger sig bestämt den låga ambitionsnivån för norra Sverige i förslaget till nationell plan för transportsystemet och anser denna vara helt oacceptabelt, menar man bl a och understryker att avsaknaden av analyser är uppenbar.

– Vår uppfattning är det finns en osund stor tilltro till befintliga samhällsekonomiska analyser. Nyttan i norra Sverige bör baseras mer på tillgänglighet för godstransporter medan nyttan i storstadsområden kan beräknas mer på persontrafik.

Framför allt vill man lyfta de nationella intressena i basindustrin i Norrbotten och talar här om långsiktiga hot mot hela landets konkurrenskraft.

-Sårbarheten i den högteknologiska basindustrin i Norrbotten är mycket stor inom transportledet. Sverige är i dag en av de nationer i EU-kollektivet som investerar minst i infrastruktur. Detta kan få negativa konsekvenser för vår förmåga att konkurrera på en global marknad.

-Nu måste Sverige investera i ett utvecklat järnvägsnät och tillföra rejält mer resurser till infrastruktursatsningar för att långsiktigt vara en konkurrenskraftig nation.

Sammanfattningsvis efterlyser Kommunförbundet och Landstinget i det gemensamma yttrandet både helhetsgrepp och långsiktighet från regeringen.

-Regeringen måste ta ett framsynt grepp över hela infrastrukturen, vilka mål vill man uppnå med ett sammanhängande hållbart transportsystem, klimatmål, minskning av koldioxidutsläpp, etc. samt inse nödvändigheten att tillskjuta ytterligare medel och finna andra finansieringsmöjligheter, skriver man.

Kommunikations politiska rådets yttrande i sin helhet >

 

facebook Twitter Email