Riksdagsdebatter som gör skillnad i Boden

Norrbottens 6 socialdemokratiska riksdagsledamöter begär  varsin debatt i riksdagen som lyfter frågor som  berör Boden. Interpellationerna handlar om skatteutjämningssystemet, försvaret, turismen, hästnäringen, väg 97 och bostadsbristen. Alla har det någon koppling till Bodens kommun och en avgörande betydelse för jobben och framtiden i Boden.

Skatteutjämningssystemet

  • Sven-Erik Bucht vill debattera varför regeringen nonchalerar riksdagens beslut och när regeringen kommer med förslag om förändring av skatteutjämningssystemet.

– I våras beslutade riksdagen mot regeringens vilja att regeringen skulle komma med förslag om förändring av utjämningssystemet till riksdagen under hösten 2012. Nu i propositionsförteckningen för hösten finns inte förslaget med, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

– Ett förändrat skatteutjämningssystem skulle för Bodens kommun innebär 14,3 miljoner kr mer i statsbidrag nästa år, Kalixkommun 18,4 miljoner kronor mer och Pajala 7,7 miljoner, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S).

Hästnäringen i Boden

  • Maria Stenberg (S) vill i riksdagen veta vad regeringen tänker göra för utvecklingen av hästnäringen genom att stödja uppbyggandet av ett nordligt hästcentrum i Boden.

– Det finns drygt 14 000 hästar i Norrbotten och Västerbotten, varav ca 5 300 i Norrbotten. De används i travtävlingar, för ridning och för avel. Boden har under många år arbetat aktivt för att skapa ett nordligt hästcentrum och har kommit en bit på väg, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

– Bodens kommun har även etablerat ett område för hästnära boende. Efterfrågan är så stor att ytterligare ett markområde planeras. Men på vilket sätt tänker regeringen stödja uppbyggnaden av detta nordliga hästcentrum? frågar Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

Försvaret i Boden

  • Leif Petterson vill veta av försvarsministern vilka ställningstaganden som har tagits när det gäller Boden när systemet att först utbilda och sen utplacera de nya soldaterna infördes. Dessutom vill han debattera rekryteringsläget när det gäller soldater till Boden, vilka svårigheter som finns och vad försvarsministern gjort för att underlätta rekryteringen av soldater till Boden.

– Sedan beslutet 2010 är det svenska försvaret ett yrkesförsvar. Enligt de uppgifter finns det svårigheter med finansiering av denna övergång. Det har helt enkelt blivit betydligt dyrare än beräknat att anställa soldater, säger Leif Petterson, riskdagsledamot (S).

– Det finns ett system där soldaterna först utbildas via de utbildningsinstitutioner som är aktuella och sedan placeras ut i landet. Den omvända ordningen vore att föredra. Därför är det viktigt att får reda på vilka ställningstaganden som försvarsministern har gjort, säger Leif Petterson, riskdagsledamot (S).

Bostadsbristen i Norrbotten

  • Hannah Bergstedt vill diskutera vad regeringen vill göra för att bryta den negativa utvecklingen som brist på bostäder innebär för Norrbotten? Hon använder bl a Boden som exempel.

– För bara några år sedan uppgav hälften av Norrbottens 14 kommuner att de hade bostadsbrist, idag uppger 12 av 14 att de saknar bostäder. Därför är frågan vad vill regeringen göra för att bryta den negativa utvecklingen som bostadsbristen innebär för Norrbotten, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S)

– En särskild problematik finns i kommuner som Gällivare och Kiruna där stora delar av bostadsbeståndet behöver rivas till följd av gruvans utveckling och expansion. Pajala med sin gruvetablering, Luleå och Piteå som studentstäder har sina utmaningar men också Boden som tar emot asylsökande och har försvaret med kontraktsanställda soldater behöver ökat bostadsbyggande, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S)

Möjligheter till arbetspendling samt Riksväg 97

  • Fredrik Lundh Sammeli vill debattera arbetspendlingen i Norra Sverige i allmänhet och den viktiga riksväg 97 i synnerhet. Han undrar vad regeringen tänker göra för att påskynda arbetet med att färdigställa riksväg 97 för ökad trafiksäkerheten och framkomligheten mellan städerna Luleå och Boden?

– Riksväg 97 mellan Luleå och Boden är ett exempel och har länge tillhört en av landets allra mest trafikfarliga sträckor. Samtidigt är vägen är en av Norrbottens viktigaste leder i öst-västlig riktning och av stor betydelse för den regionala utvecklingen och genomsnitt trafikeras sträckan mellan Luleå och Boden av cirka 8 000 fordon per dygn, säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S).

– Därför har det under lång tid varit angeläget att förbättra trafiksäkerheten. Det har under många år också funnits ett regionalt intresse av att föra städerna Luleå och Boden närmare varandra. Men för att denna viktiga länk mellan städerna i regionen ska få ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i sin helhet behövs också den sista sträckan mellan Södra Sunderbyn och Sävast säkras, säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S).

Nationell strategi för besöksnäringen

  • Karin Åström (S) vill diskutera med näringsminister vilka insatser regeringen kommer göra för att stimulera besöksnäringen och hur målet i den nationella strategin för näringen ska nås. Bakgrunden till frågorna är att regeringen i sin budget minskat pengarna till Visit Sweden.

– Treehotel i Harads, Boden är ett bra exempel på entreprenörer inom turism som i mångas tycke har helt ogenomförbara idéer har lyckats oerhört starkt på en tuff konkurrensutsatt världsmarknad och bidrar till turism länet Norrbotten, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S).

– Det är därför olyckligt att regeringen i budgeten dragit ned anslagen till Visit Sweden med 20 miljoner för detta ändamål, och risken är stor att påbörjade svenska partnerskap med internationella marknader upphör och hämmar den positiva utvecklingen vi har inom besöksnäringen, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S).

För mer information:
Stefan Wikén
Socialdemokraterna Norrbotte

stefan.wiken@socialdemokraterna.se
070 365 90 55
 

facebook Twitter Email