Regionen antar ny folkhälsostrategi

Region Norrbotten har tillsammans med Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen tagit fram en ny folkhälsostrategi som regionfullmäktige fattar beslut om under sitt sammanträde den 14 februari.

När norrbottningarna själv skattar sin hälsa visar det att den självskattade hälsan ökar. Däremot har Norrbotten  fortsatt höga sjukskrivningstal med 12,4 dagar per år för kvinnor och 9,2 för män. Trots att arbetslösheten är låg finns det grupper som har fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden och det finns en tydlig koppling mellan arbetslöshet och ohälsa i Norrbotten.

Regionråden Anders Öberg (S) och Agneta Granström (MP) lyfter fram några saker de gemensamt vill trycka på som de anser är extra viktiga i de fortsatt arbetet för att Norrbotten ska bli lite bättre varje dag.

  • Tydliga satsningar på det förebyggande arbetet med fokus på en jämlik och jämställd hälsa.
  • Analysering och synliggörande av skillnader där tillgänglighet och uppmärksammande av särskilda behov hos utsatta grupper blir viktiga delar.
  • Mer digitala tjänster inom det förebyggande arbetet.
  • Fokus på hälsosamtalen som ger stöd för att ta ansvar för den egna hälsan.
  • Projektet SAM som handlar om ungas psykiska hälsa och som finns i ett par av länets kommuner och uppvisar goda resultat ska implementeras i hela länet.
facebook Twitter Email