Regionala flygplatser fortsatt hotade

 Socialdemokraterna i Europaparlamentet kritiserar idag ett EU-förslag som äventyrar finansieringen av regionala flygplatser. – EU-kommissionens förslag duger inte. Det krävs ett tydligt undantag för flygplatser i glest befolkade områden. Som jag ser det finns inga garantier för att regionala flygplatser ska få finnas kvar, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S). I ett remissvar som idag överlämnas till EU-kommissionen visar socialdemokraterna hur EU-kommissionens bortser från att Sverige som är ett glest befolkat land med långa avstånd. – Det är hög tid för regeringen att agerar. De har hittills varit helt frånvarande i diskussionerna om det regionala flygplatsstödet. Det är viktigt att flyginfrastrukturen finns för att hålla ihop Sverige, fortsätter europaparlamentariker Jens Nilsson (S). – Utan flygplats blir stora delar av framförallt de norra delarna av Sverige isolerade och det skulle försämra möjligheterna att skapa jobb och tillväxt, avslutar Marita Ulvskog (S). Bakgrund Den 3 juli presenterade EU-kommission ett förslag om nya riktlinjer för statligt stöd till flygplatser. Detta förslag föregicks av mycket oro och debatt i Sverige. EU-kommissionen, som framförallt tycks utgå från flygmarknadens förutsättningar i syd- och Centraleuropa, vill inom en tioårsperiod vill se en utfasning av allt offentligt stöd till europeiska flygplatser. Undantag är möjligt för de flygplatser som bedöms vara en förutsättning för en regions sociala och ekonomiska utveckling, samt om regionen kan anses vara avskuren från resten av Europa i avsaknad av en flygplats. I sådana fall kan undantag från förbudet ges genom att flygplatsen definieras som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). Förslaget är nu på remiss och svaren ska vara EU- kommissionen tillhanda den 25:e september. På basis av inkomna synpunkter beslutar EU-kommissionen om de slutliga riktlinjerna som sedan kommer ligga till grund för bedömningar av tillåtligheten för statliga stöd till flygplatser.

 Marita Ulvskog

 Europaparlamentariker (S) Jens Nilsson Europaparlamentariker (s)

facebook Twitter Email