Regeringen har lagt sin gruvstrategi – nu måste vi gå vidare

Regeringen presenterar idag sin mineralstrategi. Ett viktigt politisk dokument eftersom Sverige idag är ett exportberoende land som är en ledande malmproducent inom EU och står för närmare 90 procent av järnmalmsproduktionen inom unionen. Gruvnäringen har ett nuvarande produktionsvärde om cirka 19 miljarder kronor om året och exporterar drygt hälften av detta. Sammantaget svarar Norrbotten och Västerbotten tillsammans för 95 procent av svensk gruvnäring.

– Regeringen har presenterat en mineralstrategi som kan utgöra ett förstasteg att utveckla näringen. I sak har jag ingenting emot vad som föreslås i strategin eftersom den tillkom efter vårt initiativ i riksdagen. Däremot måste utmaningarna sättas i ett större politisk sammanhang och lösas i samverkan mellan gruvnäringen och övriga aktörer. Det är något vi i Norrbotten vet, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S) och talesperson i mineralpolitiska frågor.

– Jag förutsätter därför att regeringen kommer att skicka in sin strategi så att riksdagen kan behandla den, och på så sätt hitta politiskt stöd för strategin. Eftersom dessa frågor behöver sättas i ett större sammanhang och därför är det lämpligt att regeringen nu bör skicka in strategin till riksdagen och söka efter en blocköverskridande överenskommelse kring näringens villkor aktörer. Det är också viktigt för att ta alla människor som berörs i Norr- och Västerbotten på allvar, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S) och talesperson i mineralpolitiska frågor.

– Gruvnäringen är Sveriges mest expansiva bransch och investeringarna kommertroligen att uppgå till minst 50 miljarder kronor under de kommande fem åren.Därför behöver näringen långsiktiga spelregler för att hantera de utmaningar den står inför. Det handlar exempelvis om frågor som hur man löser framtidensbostads- och kompetensförsörjning och investeringar i forskning, innovationoch infrastruktur för godstransporter, aktörer, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S) och talesperson i mineralpolitiska frågor.

– Gruvnäringen är för viktigt för kortsiktiga politiska beslut och behöver långsiktiga och stabila villkor för att utvecklas aktörer, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S) och talesperson i mineralpolitiska frågor.

– Vi är i nuläget inte beredda att uttala oss i frågor som berör avgifter för gruvnäringen, utan vi vill se över hela näringens och de närliggande samhällenas utmaningar i ett större och bredare perspektiv, aktörer, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S) och talesperson i mineralpolitiska frågor.

Fakta om den svenska gruvnäringen

  • Sverige är idag ledande malmproducent inom EU och står för närmare 90 procent av järnmalmsproduktionen inom unionen. Gruvnäringen har ett nuvarande produktionsvärde om cirka 19 miljarder kronor om året och exporterar drygt hälften av detta.
  • Gruvnäringen är Sveriges mest expansiva bransch och investeringarna kommer troligen att uppgå till 50 miljarder kronor under de kommande fem åren.
  • Den svenska gruv- och stenindustrin tillsammans med stål- och metallverken omsätter 220 miljarder kronor och sysselsätter nästan 60 000 personer. Andelen anställda i gruvnäringen är idag den största på 20 år.
  • Exporten av metaller och mineralprodukter ökade kraftigt, med 17 procent under 2011 enligt SCB. Det innebär stora intäkter, investeringar i forskning och teknikutveckling och nya jobb.
  • Vid utgången av 2011 fanns 17 gruvor med koncession i drift i Sverige. Av dessa var 15 metallgruvor.
  • Cirka 90 procent av den svenska gruvproduktionen sker i Kiruna, Malmberget och Aitik (dagbrottsgruva utanför Gällivare).

Sammantaget svarar Norrbotten och Västerbotten tillsammans för 95 procent av svensk gruvnäring.

För information

Karin Åström
Riksdagsledamot Norrbotten
070 ? 231 66 99

 

facebook Twitter Email