Regeringen fortsätter bygga ut LTU

Ytterligare 80 studenter får nu möjlighet att läsa sommarkurser vid LTU 2021, och lärosätets forskningsanslag utökas med nästan 10 miljoner. Det är resultatet av regeringens vårbudget och forskningsproposition, som välkomnas av länets socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Regeringens satsning på ett nytt kunskapslyft inleddes 2014. I pandemins spår har regeringen intensifierat utbyggnaden för att möjliggöra omställning och utbildning för de som blir arbetslösa eller permitterade. Sedan dess har resurserna för utbildning för vuxna utökats med mer än 140 000 platser i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola och högskola.  I vårändringsbudgeten satsar regeringen ytterligare medel på vuxnas utbildningsmöjligheter genom att utöka resurserna till folkhögskolorna med ytterligare 1 000 platser, och högskolesektorn med ytterligare 6 000 platser på sommarkurser. För LTU:s del innebär det att ytterligare 80 studenter kan läsa sommarkurser via lärosätet i år. Under 2020 utökades antalet utbildningsplatser vid LTU med 370 stycken, och under vårterminen 2021 tillkom ytterligare 60 platser.

Samtidigt antog riksdagen den 20 april regeringen forskningsproposition som anger inriktningen för forskningspolitiken och forskningens finansiering de kommande fyra åren. Staten utökar medlen till forskning med totalt nästan 14 miljarder över den perioden. En viktig del är utökningen av lärosätenas grundfinansiering, så kallade basanslag. För LTU, vars anslag ökat ordentligt de senaste åren, innebär det ytterligare 9,9 miljoner i medel för forskning och forskarutbildning.

– Det är mycket glädjande att LTU växer. Vi Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Norrbotten har upprepade gånger påtalat för regeringen att norrbottningarna behöver bättre möjligheter till eftergymnasial utbildning, säger Linus Sköld (S), riksdagsledamot.

– Att LTU växer är också bra för kompetensförsörjningen i länet. Lärosätet själva uppskattar att upp till 40 % av de som flyttar till Norrbotten för att läsa på LTU blir kvar här. Med den utveckling vi har i länet behövs de verkligen, säger Ida Karkiainen (S), riksdagsledamot.

– Socialdemokraternas politiska inriktning om att forskning och utbildning måste vara fördelade över hela landet ligger fast och ger resultat. Det kommer att skapa jobb, bidra till forskningsgenombrott och i förlängningen till att stärka både Norrbotten och Sverige, avslutar Linus Sköld.

facebook Twitter Email