Regeringen föreslår satsning på Bottniska korridoren

Just nu genomför EU-kommissionen en revidering av de så kallade stomnätskorridorerna. I sitt förslag till EU-kommissionen kommer Sverige att föreslå att den befintliga stomnätskorridoren ”Skandinavien – Medelhavet” som i dag bara sträcker sig till Stockholm ska förlängas hela vägen upp till den svensk-finska gränsen vid Haparanda samt till Oslo via Örebro.

– Återigen visar det sig att det spelar roll vilken regering vi har och som norrbottning är jag väldigt glad att vi har en regering som ser till hela landet. Nu blir det verkstad kring hela Bottniska korridoren och detta ökar väsentligt möjligheterna att Norrbotniabanan i sin helhet byggs inom rimlig tid, säger Leif Pettersson, riksdagledamot med placering i trafikutskottet.

Om förslaget blir verklighet får flera infrastrukturprojekt i framförallt norra Sverige förutsättningar att ansöka om medfinansiering från EU:s så kallade CEF-fond (Connecting Europe Facility).

Stomnätskorridorerna är utpekade transportstråk för att bättre sammanlänka Europa. Syftet är att planera och utveckla infrastrukturen utifrån behov och tillgängliga resurser. Stomnätskorridorerna omfattar alla trafikslag (vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjötransportvägar och flygplatser) och särskilt anslutningsplattformarna mellan trafikslag (havshamnar, inre hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler).

För mer information:

Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

facebook Twitter Email