Dags att ta Folktandvårdens problem på allvar

Folktandvården i Norrbotten står just nu inför stora utmaningar. Företrädare från den socialdemokratiska regiongruppen skriver om vilka lösningar man vill se.

Folktandvården i Norrbotten befinner sig just nu i en mycket besvärlig situation där bristen på tandläkare är uppenbar. Region Norrbotten har ett ansvar för att uppfylla tandvårdslagens målsättning och tillgodose patentens behov av trygghet i vården och behandlingen, samt att vara lättillgänglig. Det är ett uppdrag som man har svårigheter att uppfylla idag.

Hårt draget finns det två alternativ till vägval. Antingen kan man göra som den nuvarande regionledningen och sätta sin tilltro till att marknaden ska lösa problemen, samtidigt som det offentliga drar sig tillbaka steg för steg. Frågan som då går att ställa sig hur det blir med tandvården där marknadskrafterna inte räcker till?

Vi socialdemokrater förespråkar en annan väg. Vi vill se en stark offentligt finansierad tandvård, där Folktandvården utgör garanten för norrbottningarnas tandhälsa. För det krävs handling. Därför ser vi att det finns behov av en prioritering på detta område. Vårt förslag och råd till regionledningen och tandvården vid Region Norrbotten är följande:

Upphandla en utbildningsenhet som tar hand om nyexaminerade tandläkare för att ge dem en bra start på sin karriär. Utbildningsenheten ska vara en del av en redan befintlig folktandvårdsklinik där seniora tandläkare kan verka som tandläkare, vägleda, handleda och utföra tandvård tillsammans med övriga kompetenser som tandsjuksköterskor och tandhygienister som finns inom folktandvården, för att visa på vikten av samverkan och stärka teamet.

Starta en distansutbildning för tandläkare Region Norrbotten bör tillsammans med Umeå Universitet utreda möjligheterna att ta fram en distansutbildning för tandläkare. Ett av de stora problemen idag är att många tandläkare som utbildas inte blir kvar på utbildningsorten eller i det regionala närområdet. Distansutbildningar ges redan idag för många andra yrkesgrupper som ex lärare och socionomer med gott resultat. Att läsa på distans öppnar upp möjligheten till studier för de som inte har möjlighet att flytta. Norrbottens utbildningsenhet skulle kunna fungera som ett nav i detta arbete.

Regionaliserad tandläkarutbildning. Vi har redan tidigare föreslagit att Region Norrbotten skulle kunna regionalisera delar av tandläkarutbildningen, i likhet med den regionaliserade läkarutbildning som nu är en naturlig verksamhet på Sunderby sjukhus.

Utbildningsenheten får ett uppdrag att stärka upp folktandvårdens verksamheter i hela Norrbotten. Det finns ett stort behov av tandläkare i hela Norrbotten. Därför bör uppdraget för utbildningsenheten även vara en del av ett kompetensteam för folktandvården där erfarna och nya tandläkare under perioder jobbar på olika orter för att skapa kontinuitet och locka nya tandläkare att etablera sig vid någon av länets mottagningar. Försöket bör göras över en längre tid, förslagsvis minst 10 år, för att kunna bidra till hållbara och långsiktiga lösningar med målet om fler tandläkare vid folktandvård i Norrbotten.

Så låt ledningen för tandvården i Region Norrbotten göra ett seriöst arbete utifrån vårt förslag, som sedan kan presenteras till regionstyrelsen och beslut om en satsning som kan göra stor skillnad för att följa tandvårdslagens målsättningar.

 

Anders Öberg, Regionråd i opposition (S)

Helena Öhlund, Regionfullmäktigeledamot (S)

Johannes Sundelin, Regionfullmäktigeledamot (S)

Elisabeth Lindberg, Regionfullmäktigeledamot (S)

facebook Twitter Email