Budget i balans -en garanti för fortsatt utveckling!

-En budget i balans är förutsättningen för fortsatta investeringar i en hållbar utveckling och likvärdig vård i hela Norrbotten. Därför vill -och måste – vi nu säkra en intäktsökning för landstinget. Det säger landstingsråden för den rödgröna majoritetsledningen om det förslag till höjning av landstingsskatten till 11,34  som de nu gemensamt föreslår landstingsfullmäktige. Förslaget är också gemensamt fastställt av de tre partiernas distriktsledningar.

-Norrbottens läns landsting har idag landets lägsta landstingsskatt, som efter beslut om ny skattesats närmar sig mitten av landstingsskatten i hela landet . Vi har ett politiskt beslut om fem sjukhus i länet, det beslutet byggs utifrån kunskapen om det akuta omhändertagandet och behovet av vårdplatser i norrbottningarnas närområde. -Vi anser även att det finns behov av minst en hälsocentral och folktandvård i länets samtliga 14 kommuner. Tillsammans med våra politiska visioner om en jämställd och hållbar utveckling i Norrbotten, där vi gemensamt stärker förutsättningarna även för våra barn och kommande generationer, måste vi nu fortsätta arbetet med att minska kostnaderna för landstinget samt öka intäkterna. Det säger landstingsrådet Maria Stenberg (s) och vill tillsammans med de andra landstingsråden vid sidan av skattehöjningen få till stånd både de redan beslutade åtgärdspaketen och nya kommande planer för kraftfulla kostnadsminskningar i landstingets verksamheter.

-För att långsiktigt säkra en tillgänglig och likvärdig vård i hela länet måste vi fortsätta satsningarna också på det akuta omhändertagandet. Det behövs ytterligare investeringar och utvecklingssatsningar för ett effektivt och tillgängligt omhändertagande såväl i ambulans som vid mottagningarna, säger landstingsrådet Glenn Berggård (v). Han betonar även majoritetspartiernas löften om fortsatt utvecklande av cancervården.

Även landstingsrådet Agneta Granström (mp) understryker vikten av en budget i balans för att klara de framtidsinvesteringar som landstinget och utvecklingen i Norrbotten nu behöver göra.

-Om vi ska klara en jämställd  och jämlik vård behöver vi utveckla såväl vården inom psykiatrin som  arbetet med hälsosamtalen med  breda och kraftfulla satsningar för att också utjämna skillnaderna i folkhälsan, säger hon som ytterligare ett exempel på de framtidsinvesteringar som landstinget har framför sig.

-Personalkostnaderna i landstinget är en av de utgifter som driver kostnadsökningen snabbast. Det säger landstingsrådet Anders Öberg som inte bara understryker behovet av fortsatta utbildningssatsningar utan som en del av det förändrings- och utvecklingsarbete som landstinget nu behöver göra också vill se en ny samlad personalstrategi.

-Ett framgångsrikt arbete med kompetensförsörjning och personalrekrytering kommer för lång tid framöver att vara en ödesfråga för utvecklingen i landstinget säger han och understryker med det ytterligare vikten av en stark ekonomi i landstinget.

  För frågor och svar kring landstingets ekonomi

För mer information:
Maria Stenberg
Landstingsråd (s)
070 222 18 06

Anders Öberg
Landstingsråd (s)
070 609 35 63

Glenn Berggård
Landstingsråd (v)
070 665 04 44

Agneta Granström
Landstingsråd (mp)
070 305 52 58

 

facebook Twitter Email