Uttalanden distriktskongress 2018

Distriktskongressen har antagit två uttalanden, ett om inrättande av äldremottagningar och ett om smarta servicepunkter i glesbygd.

Inrätta äldremottagningar för trygghet och kontinuitet

I vårt Norrbotten ska välfärden vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Vår sjukvård ska hålla absolut toppklass och varje dag utvecklas för att möta morgondagens behov. Vi socialdemokrater jobbar hela tiden för att alla vi i Norrbotten ska ha tillgång till vård efter behov samt vård och omsorg av hög kvalitet när vi behöver det.

Vården ska omfatta hela livet. Lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill vi att det ska vara för de generationer som byggt upp vår välfärd och trygghet när de blivit äldre.

Norrbottningarna blir allt friskare och lever allt längre vilket gör att gruppen äldre ökar. För att möta upp det vill vi socialdemokrater under de kommande åren inrätta äldremottagningar med geriatrisk och palliativ kompetens på hälsocentralerna.

Tillsammans med satsningar för att behålla läkare i primärvården skapar detta trygghet och kontinuitet. Så stärker vi den nära vården och säkerställer god vård under hela livet.

Smarta servicepunkter i glesbygd för trygghet och framtidstro

För att människor ska kunna bo, verka och leva i alla delar av länet och landet måste offentlig service och grundläggande välfärdstjänster finnas tillgängligt. I Sverige ska val av bostadsort inte påverka tillgången till grundläggande offentlig service och välfärd.

Om hela vårt Norrbotten ska leva krävs en närvaro av den offentliga sektorn, likväl som den kommersiella och den civila. Det ökar människors tilltro till det gemensamma och ger förutsättningar för god service även utanför centralorterna.

Under mandatperioden har den socialdemokratiskt ledda regeringen målmedvetet drivit en politik för att förbättra villkoren att bo, leva, arbeta och driva företag i hela Sverige. Till exempel genom mångmiljardsatsningarna på bredband, på service på landsbygden, på lärcentra och på lanthandlar. Men det räcker inte, det måste till en förändring i grunden. Storstadsfixeringen behöver brytas och rätten till grundläggande samhällsservice över hela landet måste tydliggöras och tryggas.

Socialdemokraterna Norrbotten kommer därför att både jobba aktivt för och ställa krav på fler smarta servicepunkter i glesbygd. Det är ytterligare ett steg på vägen i att skapa trygghet och framtidstro i glesbygd. Sverige är starkare när vi håller ihop.

facebook Twitter Email